БЮДЖЕТЪТ ЗА 2015 ГОДИНА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - ПОЗНАТ И РАЗЛИЧЕН

Бюджетът за 2015 година на Община Тервел бе изработен и внесен за разглеждане и утвърждаване в Общинския съвет в края на януари т.г. Общата стойност на средствата, които общината, училищата, детските градини, читалищата,кметствата, спортните и пенсионерските клубове и други бюджетни звена и дейности ще разходват през 2015 г. е 9 610 366 лв. За сравнение : в бюджета за изминалата 2014 г. това число е 9 180 616 лв. Увеличението е малко и се дължи на два фактора - незначително увеличение на сумите за издръжка на училища и детски градини и малък ръст на местните приходи, дължащ се на увеличаване на площите земеделска земя, отдавани под наем.
В общата бюджетна рамка не се разглеждат евросредствата, с които Община Тервел към момента разполага под формата на аванси и одобрени разходи за общински проекти по оперативни програми. Наличните по сметки на Община Тервел евросредства към 1.1.2015 г. са общо 10 603 434 лв. От тях 6 046 856 лв. са по Програма за развитие на селските райони.Основните проекти, които трябва да бъдат изпълнени с тези средства са : Пункт за управление на животински отпадъци, рехабилитация на общински пътища (Божан-Поп Груево, П.Савово-разклон Войниково, П.Савово- Бонево, Н.Камена - Градница), рехабилитация на водопровод в с.Безмер, Пречиствателна станция Тервел, център за социални услуги в с.Поп Груево, малки проекти за благоустрояване за участъци в Тервел и селата, финансирани от МИГ. През тази година трябва да приключи и изграждането на претоварната станция за твърди битови отпадъци към депото в с.Стожер.
Бюджет 2015 г. има два основни акцента. Първият е свързан с приключването на големите инфраструктурни проекти. Видно е, че през 2015 г. общината ще разходва за тях сума, която е почти двойно по-голяма от годишния й бюджет (освен десетте милиона, които са налични, са договорени още три кредита с Фонд ФЛАГ, които ще се усвоят за последните плащания по изброените проекти). Така сумата за инвестиции в публична инфраструктура , която ще се разходва в периода 1.01.2015 г. до 31.10.2015 г. е почти 17 000 000 лв.Зад тази голяма сума стои огромно количество работа, която е свършена до момента по изброените проекти и предстои да бъде извършена до есента на т.г., когато приключват всички плащания по проекти , за които общината е кандидатствала през първия планов период - 2007-2013 г.
Вторият акцент на тазгодишния бюджет са социалните услуги. През 2015 г. Общината чувствително увеличава обхвата им спрямо 2014 г. В бюджета на Община Тервел за 2015 г. е предвидено финансиране на 10 нови работни места в центрове за социални услуги. Това се дължи на факта, че от 1.01.2015 г. работи център за социални услуги в с.Коларци, от 1.07.2015 г. ще отвори врати такъв център и в с.Нова Камена, а от 1.09.2015 г. - трети център в с.Поп Груево.
Община Тервел приключи 2014 г. без просрочени задължения и с преходен остатък в размер на 8 % от първоначалния план на бюджета за 2014 г. Задлъжнялостта с кредити в края на 2014 г. също е незначителна - 283 000 лв., които са дължими от общината на вноски , разпределени в тази и следващите четири години.В дълговата експозиция към момента са включени последната вноска от кредита, чрез който през 2006 г. бе благоустроен кв."Изгрев" - нова част и два ЕСКО договора, които се изплащат на части и които послужиха за саниране на малките корпуси на училището в Тервел и за направа на отоплителна инсталация на читалището в Тервел.През тази година предстои да бъде поет (вече е договорен) дългосрочен общински дълг в размер на 850 000 лв. , който трябва да осигури съфинансирането на общинските проекти по ОП "Околна среда" - воден цикъл и претоварна станция.
През 2015 г. Община Тервел ще разходва повече средства от бюджета си за капиталови разходи в сравнение с 2014 г.С шестдесет хиляди е увеличена държавната субсидия за капиталови разходи, а с 351 х.лв. по-голям е собственият бюджет за инвестиции на общината.Общо плана за капиталовите разходи през 2015 г. възлиза на 942 000 лв.Акцент се поставя върху старата част на кв.'Изгрев" в гр.Тервел. Предвидено е да се ремонтират обслужващи асфалтови алеи, както и да се благоустрои междублоковото пространство между блокове "Здравец" и "Детелина". Ще се изгради нов паркинг, продължение на асфалтова алея , тротоари и кът за отдих. През последните 30 години в тази част на квартала не са извършвани основни ремонти, с изключение на възстановената спортна площадка. 253 800 лв. са за изкърпване на участъци от общински пътища. Планира се и основен ремонт на част от уличната мрежа на с.Орляк.Отпускат се средства за допълнително помещение към джамията в Тервел, за основен ремонт на кметство в с.Ангеларий и читалище в с.Градница. Осигурен е разчет за проектиране - за подготовка на проект по Програма за развитие на селските райони - нов прием на проекти през 2015 г.
През 2015 г., както и през 2014 г. Общината ще продължи да финансира дейността на Клуб "Атлетик" и шест футболни клуба - два в Тервел и пет в селата на Общината.За това са заделени около 170 000 лв.
Тринадесетте читалища разходват общо 201 000 лв. държавна субсидия. Допълнително се осигуряват средства за ремонти - от общинския или държавния бюджет, за дейност и за културни събития. За годишния афиш на прояви в сферата на културата са разчетени 65 000 лв. Сумата е съпоставима с тази от 2014 г. Акцентира се на проявите, съпътстващи юбилейните годишнини, които Общината отбелязва през 2015 г.
С 42 х.лв. по-малко се предвиждат за местна дейност "Здравеопазване", която включва текущата издръжка (без заплати) на детската ясла и издръжката на медицинския център. Причината е , че реформата в общинското здравеопазване приключи през 2014 г. с преструктурирането на болницата и превръщането й в медицински център и през 2015 г. общината няма да има ангажименти в тази сфера. Медицинският център вече работи регулярно и ритмично и основните му функции са обезпечени. Това позолява разходите на бюджетни средства за здравното заведение да бъдат намалени.
Актуализира се общинската наредба за управление и разпореждане с общинско имущество, в частта й за наемните цени на общинските пасища и мери. Актуализацията е във връзка с промяна на законодателството в приложимата област - в случая закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Наемната цена на декар пасище ще се определя от независим експерт оценител. Срокът на договорите за отдаване под наем става 5 години, вместо досегашното ежегодно предоговаряне на площите, които животновъдите ползваха.
Всички данъци и такси, които общината събира остават на нивата от предходни години.

Публикувано на 16 Feb 2015