ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА ЗА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

На територията на община Тервел функционират 16 целодневни детски градини и една постоянна детска ясла. Три от градините са в общинския център, останалите 13 – в селата Безмер, Честименско, Каблешково, Нова Камена, Градница, Божан, Поп Груево, Сърнец (ползва материалната база в с. Ангеларий), Коларци, Балик, Жегларци, Орляк, Зърнево. Най- голям брой групи работиха в ЦДГ „Здравец“ гр. Тервел – 5, по четири групи работят в ЦДГ „Детелина“ и ЦДГ „Първи юни“ в града. В ЦДГ „Слънчице“ в с. Орляк и ЦДГ „Букет“ с. Зърнево децата са разпределени в по три групи, в ЦДГ „Детски свят“ с. Безмер – две групи. В останалите населени места работи по една група.
През 2014 г. средната посещаемост за месец (за учебни месеци) за всички детски градини е 420 деца. В месеците с влошени метеорологични условия и в случаите на масова заболяваемост, посещаемостта спада до 290 деца месечно. 32 деца са посещавали постоянната детска ясла, а храна от млечна кухня е приготвяна за 16 деца.Грижата за възпитанието и обучението на децата е поверена в ръцете на 68 учители и 66 души административен и обслужващ персонал – домакини, готвачи, помощник-възпитатели, огняри, чистачи. В детската ясла малчуганите са обгрижвани от 6 медицински сестри, 1 педагог, 6 детегледачки и 5 души помощен персонал. Здравното обслужване на децата в детските градини и училища е поверено на 12 медицински лица.
Материалната издръжка на детските заведения се споделя между държавата, общините и родителите. За всяка календарна година държавата осигурява сума по стандарт за издръжка на едно дете, която в Община Тервел покрива заплатите и осигурителните вноски на персонала, средствата за безплатни учебни помагала за предучилищните групи и част от издръжката им. Сумата, изплатена за възнаграждения на педагогическия персонал в детските градини през 2014 г. е 654 018,13 лв. Заплатите и възнагражденията за непедагогическия персонал са в размер на 368 438, 83 лв. На персонала е изплатена и сума за СБКО в размер на 26 880 лв. Заплатите на заетите в детската ясла и медицинските кабинети са на стойност 208 665,18 лв. Със средства от общинския бюджет, т.е над държавната издръжка в размер на 45 258 лв. са платени разходите за превоз на учители ( сумата над осигурения от държавата лимит за изминат километър) , обезщетения при пенсиониране на учители и помощен персонал и дължимите осигуровки за тези обезщетения.
Общината финансира дейността на детските градини и детската ясла от собствения си бюджет, който пък се формира от различни данъци и такси, в т. ч. и такси за ползване на детските заведения. Дължимите и начислени такси за ползване на детски градини в общината за периода 01.01.2014 г.- 31. 12. 2014 г. са в размер на 95 557 лв., а внесените – 91 149 лв. Със средства от бюджета е заплатена сума от 129 626 лв. за хранителни продукти за детските градини, 217 330 лв. са изразходвани за отопление, ел-енергия и вода, 26 000 лв. – за перилни и почистващи препарати и дезинфектанти, материали за текущи ремонти, канцеларски материали. 40 650 лв. са отделени за подмяна на обзавеждане в ЦДГ „Първи юни“, както и за основен ремонт на ЦДГ „Здравец“ в града. 4 500 лв. са изразходвани за подмяна на спалното бельо в ЦДГ с. Орляк, ЦДГ „Здравец“ и ЦДГ „Първи юни“.

Публикувано на 15 Jan 2015