ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Най-точното мерило за инвестиционната активност в една община са изградените на територията й нови активи - сгради, машини и оборудване, както и извършените основни ремонти на съществуващи активи. Инвестиционната активност зависи както от работата на частния сектор, така и от инициативите на местната власт.Какво показват регистрите на Отдел 'Териториално и селищно устройство" при Община Тервел ?
• През 2014 г. са издадени разрешения за строеж за изграждане, преустройства и основен ремонт на 17 обекта за производство,търговия и услуги.Осем от тях са в общинския център Тервел, 4 - в с.Зърнево и по един в селата Орляк , Жегларци,Поп Груево и Полк.Савово. Разрешенията за строеж са за три кравеферми - една за 800 животни в с.Зърнево и две по-малки - в селата Поп Груево и Полк.Савово.Две от инвестициите са в работилница и в автодиагностичен пункт - на различни собственици.Предвижда се и интервенция в склад за селскостопанска продукция, както и в цех за преработка на пластмасови отпадъци;
• През миналата година са издадени разрешения за строеж и за 12 обекта, чийто собственик е Община Тервел - един пункт за управление на животински отпадъци в гр.Тервел, един център за социални и общински услуги в с.Поп Груево и 10 улици в гр.Тервел;
• Издадените разрешения за строеж на нови жилищни сгради са само 3 - по едно разрешение за гр.Тервел и за селата Безмер и Божан.Сделките за покупко-продажба на жилищни имоти в общината обаче са многократно повече, което бележи тенденция за предпочитания на гражданите към устройване на жилища в съществуващи сгради.
• През 2014 г. е завършил започнат през предходни години инвестиционен процес и са издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на 12 броя обекти на бизнеса - магазин за резервни части, плодохранилище и цех за натурални сокове,магазин за хранителни стоки, пункт за периодични технически прегледи, автодиагностичен пункт, пункт за изваряване на ракия - всички обекти в гр.Тервел. Отворили са врати автосервиз и клуб за компютърни игри в с.Зърнево, склад за селскостопанска продукция в с.Нова Камена, офис-сграда на земеделец в с.Кладенци.Въведени са в експлоатация новоизградени три жищни сгради - една в гр.Тервел и две в с.Кочмар.Издадено е удостоверение за въвеждане в експлоатация след основен ремонт на църквата "Св.Димитър" в гр.Тервел.Завършени и въведени в експлоатация са общо 23 обекта,които са финансирани с евросредства от Община Тервел. Сред тях са:медицински център в гр.Тервел, център за социални услуги в с.Коларци, участъци от уличната мрежа в гр.Тервел и селата Нова Камена, Зърнево, Жегларци и Коларци.
• през 2014 г. са издадени протоколи за откриване на строителна линия и ниво (открита е строителна площадка) за общо 20 нови строежа, като за част от тях финансирането е осигурено от МИГ , а разрешенията за строеж са издадени през 2012 и 2013 г. - тогава, когато фирмите и общината са кандидатствали със своите проекти в МИГ. Пет от обектите, за които е открита строителна площадка са финансирани по общински проекти от Програма за развитие на селските райони, по мярка 321 - пътища и водопровод.


• През 2014 година е работено по три големи инфраструктурни проекти, които остават извън регистрите за инвестиционна активност за 2014 г., тъй като разрешенията за строеж са издадени в предходни години, а разрешенията за ползване предстои да бъдат издадени през 2015 година - това са обектите от водния цикъл на гр.Тервел - линейна мрежа и пречиствателна станция и претоварната станция за битови отпадъци.По същия начин стоят нещата и при няколко частни обекта , финансирани от МИГ или със собствени средства на инвеститорите - автосервиз и къща за гости в гр.Тервел и няколко други обекта на бизнеса в Тервел и селата.
• през миналата година са издадени заповеди за изменение на подробен устройствен план на 11 бр. имоти собственост на граждани и фирми - 3 в Тервел, 2 в с.Безмер, 2 в с.Коларци и по 1 в селата Жегларци, Зърнево, Полк.Савово и Войниково. Общината е сключила договор за изработване на Общ устройствен план на Община Тервел, за което е получила авансово финансиране от бившето Министерство на инвестиционното проектиране.Изработването на плана ще започне през 2015 г.Целта на начинанието е да се осигурят повече терени , подходящи за бизнес в близост до по-големите населени места, както и да се увеличат площите на подходящите за земеделие терени.
• направени са инвестиции и в машини, транспортни средства и оборудване - както от общината, така и от бизнеса - къщи за гости, цех за производство на подправки, цехове за производство на закуски , земеделски производители, медицински и социален център, паркове и градини и други.Сключени са договори или са обявени обществени поръчки (от Община Тервел) за машини, транспортни средства и оборудвне, за които предстои доставка през 2015 г.- автомобили за доставка на храна, за обслужване на пункт за управление на животински отпадъци, за претоварна станция, оборудване за зелени площи и кътове за игра на деца, за социални центрове.

Публикувано на 03 Jan 2015