Какво извърши МКБППМН при Община Тервел през 2014 година

Според Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Местните комисии съвместно с Детските педагогически стаи и органите на образованието и при широкото съдействие на обществеността организират и координират социално-превантивната дейност на територията на общината, издирват и установяват съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекциите „Социално подпомагане“ малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие, подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си, изучават състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и правят предложения пред съответните държавни органи и обществени организации, както и други дейности, свързани с изготвянето и реализирането на програми за работа с малолетните и непълнолетните за предотвратяване и противодействие на извършването на противообществените прояви и престъпления и приобщаване към дейности, които спомагат за нормалното им развитие и възпитание.
През 2014 година Местната комисия за БППМН при Община Тервел е образувала 12 Възпитателни дела спрямо 14 малолетни, в т.ч. 2 девойки и 5 непълнолетни лица- всички момчета. Отбелязва се значителен спад в извършването на противообществени прояви и престъпления в сравнение с 2013 г., когато са образувани 19 възпитателни дела.


По етнически състав лицата, спрямо, които са образувани възпитателни дела са, както следва: 3 българи, 1- от турски произход и 15- от ромски. Извършените противообществени прояви и престъпления са: 2 телесни повреди, 5 кражби, 1 грабеж, 3 хулигански прояви, 1 административно нарушение- шофиране на МПС без документи. Едно от образуваните дела през 2014 г. е отложено, а друго- ще се разгледа в началото на м. януари 2015 г. Наложените възпитателни мерки от МКБППМН при Община Тервел са, както следва:
• „Предупреждение“- 5 бр.;
• „Задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението“- 4 бр.;
• „Поставяне под възпитателен надзор на родителите или лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи“ – 1 бр.
• „ Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“- 7 бр.;
Спрямо родителите МК е наложила 3 мерки, като по чл.15, ал.1, т.1 „Предупреждение“- спрямо родителите на 1 малолетен и 1 непълнолетен, а по чл.15, ал.1, т.2 „ Задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието“ -1 бр.- на родителите на непълнолетен с рецидив.

Публикувано на 03 Jan 2015