РЕГИСТРИТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА 2014 ГОДИНА

По данни на ГД „ГРАО“ в Община Тервел живеят 17 515 души, от тях в общинския център са устроили домове - 6 760 души, а в селата - 10 755 души. Населението на възраст 0 - 17 години ( в т. ч. новородени, възпитаници на детски заведения, учащи в подготвителни групи и класове в училищата) наброява 3 364 души. От тях 1 189 живеят в общинския център, а 2 175 – в селата на общината. По данни от последното преброяване през 2011 год. 3 765 души са с начално образование, 5 665 са с основно, а 538 никога не са посещавали училище.
По данни на служба „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) при Община Тервел за 2014 год. са съставени (пресъставени) 217 акта за раждане, в това число са и актовете на децата, родени в чужбина. Общо сключените граждански бракове са 227, от тях 94 са сключени в общинския център Тервел, 13 – в с. Зърнево, а 120 бр. са пресъставените актове за граждански бракове на жители на Община Тервел, сключени извън общината. 205 акта за смърт са съставени (пресъставени) през изминалата година в Община Тервел.
През 2014 година са издадени 1 948 бр. дубликати на удостоверения за раждане и граждански брак. Препис-извлечение от акт за смърт е издаден на 63 души. 17 души са получили удостоверение, че не им е съставен акт за раждане или акт за смърт. 118 души са получили удостоверение за настоящ адрес; 571 - за постоянен адрес – а първоначална адресна регистрация в общината са направили 26 граждани. За годината само на две лица са издадени удостоверения за промени по постоянен и настоящ адрес.
331 души са легализирали документи по гражданско състояние за чужбина. 382 броя актове по гражданско състояние , които са съставени в чужбина са пресъставени на български граждани с постоянен адрес в Община Тервел, 16 преписки са признати и допуснати за изпълнение на чуждестранно решение, както и други актове касаещи гражданското състояние на български гражданин с постоянен адрес в общината.
На 20 чужденци са издадени удостоверения за вписване в картотечния регистър на чужди граждани за съставяне на личен регистрационен картон и запис в ЛБД „Население“. През изминалата година са издадени 17 удостоверения за идентичност на административен адрес. На 75 души е издадено удостоверение за идентичност на имена. На 315 души по Закона за наследството са издадени удостоверения за наследници. През годината са поискани 70 удостоверения за родените от майката деца; 32 удостоверения за родствени връзки, 17 – за съпруг/а и родствени връзки и 99 – за семейно положение.
Издадени са 14 удостоверения за сключване на граждански брак с чужденец в Република България и чужбина, а 3-ма чужденци са се снабдили с документ за сключване на граждански брак в Република България.

Публикувано на 03 Jan 2015