ГОДИШНА РАВНОСМЕТКА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

През 2014 г. Община Тервел е обявила в Публичния регистър на Агенцията за обществени поръчки общо четиридесет и седем поръчки, като седем от тях са т.нар. Публични покани /обществени поръчки по Глава 8 “а“ от ЗОП, а останалите 40 са в преобладаващата си част открити процедури по Закона за обществените поръчки/. Двадесет от поръчките са за дейности финансирани с европейски средства, а изпълнението на останалите двадесет и седем се финансира със собствени и целеви бюджетни средства на общината и звената към нея.
Двадесет и една от обявените поръчки са за строителни дейности и инженеринг на сгради, съоръжения и улични участъци. Три от обществените поръчки са за извършване на строителен надзор, една е за инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проекти. Три от поръчките са преминали предварителен контрол от Агенцията за обществени поръчки, като две от тях са обявени и в Официален вестник на Европейския Съюз.
Петнадесет от обявените обществени поръчки са свързани с извършване на доставки. Три от тях са за доставка на три броя автомобили за разнос на храна /кулинарна продукция/, приготвена в Домашен социален патронаж гр.Тервел и доставка на машини, оборудване и транспортни средства за претоварна станция за отпадъци гр. Тервел, вкл. такива, изискващи монтажни работи , в т.ч. стационарна преса, прес-контейнери и товарен автомобил.
Други две поръчки са за доставка на кухненско оборудване за двата центъра за социални услуги в с.Коларци и с.Нова Камена. Доставката на хранителните продукти за нуждите на детските градини, детската ясла, ДСХ, ДСП, СОУ “Йордан Йовков“се извършва след проведена открита процедура по ЗОП. Проведена е една открита процедура за извършване на специализиран превоз на ученици, както и една за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища. Две от поръчките са за доставка на горива – едната за автомобили и машини, ползвани от общината и другата за отопление на училища, детски градини и старчески дом.
Решението за класиране на участниците и определяне за изпълнител на една от обявените обществени поръчки “Рехабилитация на градската среда, включваща 10 броя улици“ е обжалвано. Не са установени нарушения в хода на производството пред Комисия за защита на конкуренцията и поръчката е възложена - сключен е договор с избрания изпълнител.
Към момента тридесет и четири от обявените през годината поръчки са възложени. Две от поръчките - изграждане на Пункт за управление на животински отпадъци, както и осъществяването на строителен надзор при изграждането на пункта са в процес на оценка. За доставката на кухненско оборудване за центъра за социални услуги в с.Нова Камена има участник избран за изпълнител и предстои сключване на договор.Една от възложените поръчки е за изработване на проект за общ устройствен план за територията на Община Тервел – начинание, за което Общината получи финансиране от бившето Министерство на инвестиционното проектиране.
Три от обявените от общината поръчки - доставка на оборудване за база за трудотерапия и за център за социални услуги в с.Поп Груево, както и направа на отоплителна инсталация за амбулатории на лични лекари в болнична сграда в гр.Тервел са прекратени поради липса на подадени оферти. През месец януари 2015 година предстои разглеждането на оферти от участници в четири обществени поръчки, обявени в Публичния регистър на Агенцията за обществени поръчки през последните месеци на 2014 година – две от тях са свързани с оборудване и доставка на транспортни средства за пункта за управление на животински отпадъци в гр.Тервел – последният по хронология проект на Община Тервел по ос 3 на Програма за развитие на селските райони.

Публикувано на 03 Jan 2015