МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА В КРАЯ НА 2014 ГОДИНА

Изминалата 2014 година беше време на доказване за 35-те местни инициативни групи (МИГ) в страната. МИГ договарят финансиране на техните Стратегии за местно развитие за програмни периоди. Поради стандартното у нас забавяне, одобрените стратегии за приключващия програмен период 2007-2013 година получиха финансиране фактически през 2012 година. На МИГ Тервел-Крушари беше предоставено правото да използва ресурс в размер на 3 114 700 лв., с които да подкрепи финансово изпълнението на проекти за икономическо развитие на частни лица и на фирми от територията, както и да финансира общински проекти на Община Тервел и на Община Крушари за предоставяне на услуги за населението и обновяване и развитие на населените места.


Приемът на проекти започна през 2012 г. и продължи най-интензивно през 2013 година. През 2014 година приемът на проекти продължи, доколкото трябваше да се договорират и останалите неизразходвани средства по мерките на Програмата за развитие на селските райони. След информиране на населението и организиран прием на проекти от хората, фирмите и публичните органи на територията, за две годишния период на функционираме на МИГ-а към МИГ Тервел-Крушари бяха подадени 72 проекта. В резултат на тяхното оценяване и класиране 54 от проектите бяха одобрени за финансиране:
- 18 проекта на земеделски стопани за подобряване материалната база на стопанствата им и за създаване на нови насаждения – на стойност 618 хил. лв.
- 15 проекта на фирми за да изградят или подобрят своята база, с която предоставят услуги на населението или осъществяват нови производства, на стойност 989 хил. лв.
- 15 проекта на общините за осигуряване на нови социални и културни услуги, в размер общо на 778 хил. лв.
- 6 проекта за подобряване на жизнената среда – конкретно за обновяване на улици и паркове, в размер на 539 хил.лв. общо.
Избраните бенефициенти сключиха тристранни договори с Държавен фонд „Земеделие“ и МИГ Тервел-Крушари за финансиране на тези 54 проекта, по които ще получават финансова помощ на обща стойност 2 924 613 лв. Проектите трябва да бъдат изпълнени до средата на 2015 година, така че през настоящата 2014 годината усилията на всички участници в процеса бяха насочени към изпълнението на проектите.
Резултатите в пълнота ще може да се видят в средата на 2015 година, но и сега е ясно какво е направено или ще бъде направено по стратегията на МИГ-а. Разбира се, печелят най-много тези, които получават безвъзмездната помощ. Но косвено печелят и много други от територията:
- Населението на общините ще получи достъп до нови и подобрени услуги: автосервизни услуги, копирни и издателски услуги, до агромаркет за торове и препарати, разширен асортимент на закуски и хляб;
- Развиват се нови производства - на бетонови блокчета, пелети, подправки;
- Подобряват се условията за културно-просветна дейност и художествена самодейност в читалищата;
- Подобряват се настилките на улици и тротоари, изграждат се детски площадки в зелени площи;
- Подобряват се условията в старчески домове;
- Привличат се външни хора чрез туристически центрове и създадени условия за отсядане в къщи за гости;


Специално внимание трябва да се отдели на изграждащите се три социални домове, които ще осигуряват социалните услуги „домашен социален патронаж“ и „социална трапезария” за жителите на отдалечени от общинския център населени места. В три централни села се изграждат кухни, като се ремонтират нефункциониращи сгради, доставя се кухненско обзавеждане и оборудване, закупуват се подходящи автомобили за разнасяне на храната. Този опит на Община Тервел е призната добра практика, която следват вече и други МИГ-ове.
През 2015 година предстои местните инициативни групи да разработват стратегии за следващия програмен период и да кандидатстват за привличане на още толкова средства за развитие на техните територии до 2020 година. Както се вижда, средствата стигат само за една четвърт от общините. Така че Министерството на земеделието не ги дава даром, а само на тези, които знаят какво да правят с тях и имат капацитета да се преборят за тях. А местните инициативни групи са сдружения на хората, които живеят на тази територия и работят в публичния или частния сектор. Така че хората от територията трябва да преценят имат ли полза от МИГ и да решат дали да подкрепят каузата да имат достъп до финансов ресурс чрез МИГ и през следващия програмен период.


Публикувано на 03 Jan 2015