ПРЕДСТАВАМЕ ВИ: ОТВОРИ ВРАТИ ЦЕНТЪРЪТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В С.КОЛАРЦИ.ТОЙ Е ПЪРВИЯТ ОТ ОБЩО ТРИ ЦЕНТЪРА , КОИТО ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ИЗГРАЖДА ЧРЕЗ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 16 декември бе открит новоизграденият център за социални услуги в с.Коларци. В него има обзаведена и оборудвана кухня-майка, лекарски кабинети и помещения за ползване на интернет и занимания по интереси.В кухнята майка ще се приготвя храна за учениците, които учат в ОУ „Д-р Петър Берон” в с.Коларци, за децата от детската градина в селото и за 50 възрастни и самотно живеещи хора от селата Коларци, Балик, Сърнец, Оногур и Ангеларий, които ще ползват домашен социален патронаж.


В момента в с.Нова Камена се изгражда център за социални услуги, напълно идентичен с този в с.Коларци. Предстои подписването на договор с изпълнител на строителство, който ще изпълни центъра за социални услуги в с.Поп Груево.
Очевидно е, че местната власт провежда ясно очертана политика за разширяване на обхвата на социалните услуги, които предлага за хората в общинския център, като се стреми да предостави същите услуги и на онези жители на Община Тервел, които живеят в малките населени места.


Реализирането на тази местна политика стана възможно, след като Общината измина няколко поредни и последователни стъпки , за да осигури финансиране на проектите. Те са нискобюджетни и финансирането им по основните мерки на Програма за развитие на селските райони , макар и не невъзможно, на практика е нерационално – по основните мерки Общината избра да кандидатства за рехабилитация на пътища и водопроводи – проекти с голяма стойност и значимост за цялата община. Алтернативен вариант за финансиране на малки проекти за социални услуги и благоустрояване намерихме чрез подхода ЛИДЕР – ос 4 на ПРСР. През 2011 г. с помощта и подкрепата на бизнеса, земеделците, читалищата, училищата и детските градини основахме и регистрирахме Местна инициативна група – МИГ.Разработихме нейната стратегия за местно развитие, в която акцентирахме на социалните услуги по селата и подкрепата на проекти на малки фирми и земеделци, обработващи не големи площи. Обърнахме внимание и на преработването на местни продукти, както и на селския туризъм. Стратегията ни бе избрана за финансиране (бяха финансирани само 35 такива стратегии в цялата страна) и така получихме търсената възможност да създадем социални услуги в селата на Община Тервел. Подготвихме проекти, съгласувахме нашите действия с РЗИ Добрич и Областната Дирекция „Безопасност на храните” , проектите бяха разгледани в Държавен Фонд „Земеделие” и получихме средствата.


Какви са инвестициите за центъра в с.Коларци?
- 126 000 лв. за строителство (тук трябва да отбележим, че за лекарските кабинети осигурихме финансиране чрез публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите - 16 200 лв.);
- 36 000 лв. за кухненско оборудване и обзавеждане на кухня - майка и дневен център;
- общината осигури още 3000 лв. за ремонт на оградата и почистване на двора на новия център;
- общината закупи нов автомобил за разнос на храна чрез друг свой проект по ПРСР .
Конкретните ползи от работата на социалния център в с.Коларци можем да обобщим така:
• 80 деца от училището в с.Коларци ще получават всеки учебен ден безплатен за тях топъл обяд, приготвен в кухнята на центъра. децата са от пет села (Коларци, Сърнец, Балик, Ангеларий) и пътуват до училището в Коларци.Средствата за храна се осигуряват от училищния бюджет, а всички режийни разноски по приготвянето на обядите се поемат от общинския бюджет;
• 15 деца от детската градина в с.Коларци ще получават ежедневно храна за три хранения;
• 50 възрастни , самотно живеещи или хора с увреждания от Коларци и околните села ще имат ежедневно топъл обяд;
• личният лекар и стоматологът ще приемат пациентите си в нови и удобни кабинети;
• желаещите да общуват и да ползват интернет ще могат да правят това в дневния център;
• 6 души ще получат възможност да имат постоянна заетост и доходи
Безспорен е фактът, че новата придобивка в с.Коларци ще допринесе животът на хората в петте села (Коларци, Балик, Сърнец, Ангеларий, Оногур) да стане по-удобен. Възрастните ще имат ежедневно сготвена храна, децата в училището ще получават питателен обяд приготвен на метри от училището им, децата в детската градина ще ползват три дневни хранения ( закуска, обяд, следобедна закуска). Уредите в кухнята – майка са нови и модерни , разпределението на помещенията , огромната хладилна площ и опитният персонал са гаранция за доброто качество на храната.
Рационален се оказа и подходът чрез нови проекти да се дава живот на запустели общински сгради. Днешният нов център се изгради в рушащата се сграда на бившата селска здравна служба в с.Коларци.


Изпълнителите на всички инвестиции по проекта са избрани чрез открити процедури по закона за обществените поръчки. „Атанасов.М.”ЕООД гр.Добрич изпълни строителството на обекта, „БИС” ООД гр.Бургас доставиха професионалното кухненско оборудване, „Хот Трейд” ЕООД Варна изпълниха кухненското обзавеждане и доставката на компютрите.

Гости на празничното събитие бяха Зам.областният управител на Област Добрич Йордан Йорданов,Д-р Розалина Брайкова – Директор на Областна Дирекция „Безопасност на храните” Калоян Енчев – Председател на Общински съвет Тервел, Стефка Костадинова – Зам.Председател на Общински съвет Тервел, Д-р Катя Ганова – управител на медицинския център в гр.Тервел, Изпълнителният Директор на МИГ Николай Манев, Ивелин Станчев – директор на ОУ „Д-р Петър Берон” с.Коларци, Капка Христова – Директор на ЦДГ „Светулка „ с.Коларци и един от учредителите на МИГ, кметовете на селата Коларци, Сърнец и Нова Камена.
Откриването на центъра бе направено от Кмета на Община Тервел Инж.Живко Георгиев. Представяне на проекта , чрез който бе изграден центърът за социални услуги в с.Коларци и на работата на Община Тервел по останалите общински проекти в МИГ направи Дияна Илиева- Зам.Кмет на Община Тервел.
Да пожелаем успех на новия социален център и да се надяваме, че и следващите два такива центъра ще станат факт съвсем скоро.

Публикувано на 16 Dec 2014