АКЦЕНТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОДИНА

Общинските бюджети са инструментът , който осигурява публичните общински услуги.Бюджетите на общините имат много сходни неща, но в същото време са толкова различни, колкото са и общините. Темата е интересна, но изглежда неразбираема за голяма част от хората. А всъщност нещата не са сложни. Получените и събрани общински приходи обезпечават разходите за публичните общински услуги - образование, инфраструктура, социални услуги, заетост, самодейност и култура, здравеопазване, превенция на детската престъпност, интегриране на малцинствените групи от населението, начинания за общността и отделни общностни групи. Зад всяка от тези фрази стоят конкретни проекти, програми, стратегии, инициативи, дейности.В този материал ще се спрем само на т.нар.местен бюджет - т.е. ще разгледаме приходите и разходите за местни дейности. Или с други думи - ще дадем отговор на въпроса за какво се харчат парите от данъци, такси и субсидията за местни дейности, осигурена от държавата.
За община Тервел бюджетът за местни дейности възлиза на около 3,7 - 3,8 млн. лева.Общо бюджетът на общината (местни и държавни дейности) е около 8,8 млн. лева.Такива бяха числата през 2014 г. , такива са и плановете за 2015 г.
При приходи за местни дейности 3,8 млн.лева от данъците, които плащат граждани и фирми през 2015 г. ще бъдат събрани 610 х.лв. Останалите средства се осигуряват от субсидия от републиканския бюджет и от т.нар. неданъчни приходи - наеми от обработвана общинска земеделска земя, продажба на общински терени, такси от общински услуги и пр.Данните показват, че плащаните от жителите и фирмите в Община Тервел данъци покриват едва 16 % от разходите за местни дейности. Останалите 84 % общинското ръководство трябва да осигури чрез провежданата от него политика за управление на общинската собственост и от държавната субсидия за местни дейности.
За какво ще се харчат въпросните 3,8 млн. лева местен бюджет?
ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ":
Предвидени са средства в размер на 453 000 лв. които ще се разходват за осигуряване на издръжката и храненето на децата от целодневните детски градини в общината, дейността на Общинския детски комплекс и на други дейности в образованието - поддръжка на училищни автобуси, доплащания към заплати на персонал в детски градини. Предвидени са средства за текущи ремонтни дейности на детските заведения, закупуване на материали за работа на децата и педагозите и други .

ФУНКЦИЯ"ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ":
Предвидени са средства в размер на 344 000 лв. Те ще бъдат изразходвани за издръжка на детската ясла и подпомагане дейността на медицински център и амбулаториите на личните лекари - горива за отопление, материали за работа. Планирани са средства и за основен ремонт на селски здравни служби и съфинансиране на общински проекти по Програма за развитие на селските райони за селата Нова Камена и Поп Груево, в които се изграждат здравни кабинети.
ФУНКЦИЯ"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ":
Предвидените 168 600 лв. ще се разходват за :
• Домашен социален патронаж - цялостната издръжка на домашният патронаж, обслужващ 130 възрастни граждани от град Тервел и селата Кочмар, Жегларци, Орляк, Безмер, Честименско, Кладенци и Нова Камена, възнагражденията и осигуровки на обслужващия персонал. Предвиждат се средства и за разширяване на дейността на патронажа посредством новите центрове за социални услуги център в селата Коларци , Нова Камена и Поп Груево.
• Клубове на пенсионера и инвалида – издръжката на клубовете и подпомагане на дейностите на пенсионерските организации
• Програми за временна заетост - предвидени са средства за издръжката от местни приходи за осигуряване на материали , работно облекло и други присъщи плащания за осигуряване работата на заетите по програми и мерки за осигуряване на заетост и квалификация на безработни хора.
ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА":
Предвидените средства са в размер на 716 600 лв. Функцията се финансира изцяло от местни приходи и средствата ще бъдат изразходвани за следните дейности:
• Поддръжка на уличното осветление – предвидени са средства за ел енергия, подмяна на осветителните тела, издръжка на заетите в дейността, подръжка на автомобилен парк и оборудване
• Поддръжка на ВИК и охрана на ГПСОВ, издръжка на заетите в дейността – заплати и осигурителни вноски
• Озеленяване на обществени пространства, поддржане на озеленени площи, градски парк, зацветяване, окастряне и поддържане на дървесни видове. осигурени са средства за работна заплата и осигурителни вноски, работно облекло, посадъчни материали
• Благоустрояване – изграждане и рехабилитация на нови тротоарни настилки, благоустрояване на паркове, междублокови пространства, пазари
• Поддържане на уличната мрежа
• Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на обществените територии, закупуване на съдове за битови отпадъци
• Дейности по опазване на околната среда
ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА,РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ":
Предвидените средства в размер на 382 500 лв. се разпределят така:
• Подпомагане на дейностите на читалищата - 13 на брой в общината
• Предвидени са средства за основни ремонти на читалищни сгради, обредни домове
• Осигурени са средства за дейностите на спортните клубове и клуб "Атлетик", средства, заложени в спортен календар и културен календар на събитията , организирани през финансовата година
• Издръжка на градски музей
• Средства за издръжка дейността на обредни домове и зали, както и заплати и осигурителни вноски на заетите в дейността
ФУНКЦИЯ "ИКОМОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ":
Предвидени са средства в размер на 462 600 лв.
• В тази функция се отнасят средствата за основен ремонт на общински пътища и за зимно поддържане и снегопочистване.
• Осигурени са средства за издръжка на приют за безстопанствени животни, разходите по издаване на общински вестник и за проектирането на пътни обекти.
ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ":
Предвидени са средства в размер на 655 300 лв.
Предвидените средства се разходват за заплати и осигурителни вноски на 21 общински съветници, както и за изфръжката на общинския съвет.От тази сума се разплащат и разходите за горива, материали и услуги за работа на общинската администрация (без заплатите на общинските служители, които са функция в бюджета за държавни дейности). Тук се отнасят финансите за ремонти на кметства и закупуване на оборудване за общински кметства, звена и служби.
• Осигурени са средства за разходи в размер на 105 000 лв. за лихви и такси по заеми от фонд ФЛАГ и дългосрочни заеми.
• Предвидени са средства за задължения на общината по финансов лизинг и търговски кредити, както и за погашения по дългосрочни заеми от банки в страната в размер на 155 660 лв.
• За дофинансиране недостига от средства в държавни дейности са планирани средства от местни приходи в размер на 111 227 лв.

ФУНКЦИЯ"ОТБРАНА И СИГУРНОСТ":
Предвидени са средства в размер на 10456 лв. и ще се разходват за охрана на общински обекти и подпомагане дейността на РПУ Тервел
През 2015 година ще продължи работата за привличане на допълнителни средства от европейски фондове.
• Ще продължи реконструкцията, разширяването и модернизацията на градската пречиствателна станция за отпадни води, която е включена в проекта «Воден цикъл» по оперативна програма «Околна среда». По същата програма продължава изграждането на пътя и сградите на претоварната станция за битови отпадъци в град Тервел.
• По програмата за развитие на селските райони ще продължи работата по проекти за цялостно преасфалтиране на общински пътища, строителство на център за социални услуги в с. Нова Камена и Поп Груево, доставка на два броя специализирани автомобили за разнос на храна. Продължават дейностите по изграждане на открита сцена в град Тервел на мястото на старата трибуна и рехабилитация на тротоари в град Тервел. Ще бъдат доставени съоръжения за игра на деца в селата Каблешково, Орляк и Коларци и възстановяване на зелените им площи. До края на лятото на 2015 г. ще бъде изграден пункт за управление на животински отпадъци в град Тервел. Предстои откриване на строителна площадка за подмяна на цялата дължина на главния водопроводен клон в село Безмер.

Публикувано на 01 Dec 2014