ПОКАНА

Подаване на заявление за компенсация

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ:

1. Спестовна книжка за жилищен влог - оригинал;
2. Лична карта;
3. Пълномощно, заверено от нотариус, в случаите когато се подават чрез пълномощник;
4. Извлечение от банкова сметка;
5. Други документи, както следва:
- ПРИ ЗАКУПЕНО ЖИЛИЩЕ ОТ СВОБОДЕН ПАЗАР - Нотариален акт - копие и оригинал за сверяване
Съгласно §16 от ППЗУПГМЖСВ, за да бъдат изплатени компенсации на граждани закупили жилище по реда са ЗУПГМЖСВ е необходимо в оригиналния нотариален акт да бъде вписано че покупко - продажбата е извършена по реда и условията на
ЗУПГМЖСВ и при извършване на вещно - правни сделки да се имат предвид
разпоредбите на §4А от допълнителните разпоредби на ЗУПГМЖСВ :
“ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЕЩНО - ПРАВНИ СДЕЛКИ С ГОРЕОПИСАНИЯ ИМОТ ДА СЕ ИМАТ ПРЕДВИД РАЗПОРЕДБИТЕ НА §4А ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗУПГМЖСВ”.
- ПРИ ЗАКУПЕНО ДЪРЖАВНО ЖИЛИЩЕ /ОБЩИНСКО, ВЕДОМСТВЕНО/ : Договор за продажба - копие и оригинал за сверяване
Съгласно §16 от ППЗУПГМЖСВ, за да бъдат изплатени компенсации на граждани закупили жилище по реда са ЗУПГМЖСВ е необходимо в договора за покупко - продажба да бъде вписано че покупко - продажбата е извършена по реда и условията на ЗУПГМЖСВ и при извършване на вещно - правни сделки да се имат предвид разпоредбите на §4А от допълнителните разпоредби на ЗУПГМЖСВ :
“ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЕЩНО - ПРАВНИ СДЕЛКИ С ГОРЕОПИСАНИЯ ИМОТ ДА СЕ ИМАТ ПРЕДВИД РАЗПОРЕДБИТЕ НА §4А ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗУПГМЖСВ”.
- ПРИ ИНДИВИДУАЛНО И ГРУПОВО СТРОИТЕЛСТВО:
1. Разрешение за строеж - копие;
2. Протокол за дадена линия и ниво - копие.
При необходимост се представят архитектурен, конструктивен план и др.
- ПРИ СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ТЪРГОВЕЦ /СТРОИТЕ ЛНА ФИРМА/:
1. Договор със строителна Фирма - копие и оригинал за сверяване;
2. Нотариален акт за отстъпено право на строеж иа вложителя - копие и оригинал за сверяване;
3. Нотариален акт, с който фирмата придобива собствеността върху терена в който строи - копие;
4. Документи / строителни книжа /,удостоверяващи започването на строителството - разрешение за строеж и протокол за дадена строителна линия и ниво - копие.
- ПРИ СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ЖСК:
1. Съдебно решение за регистрация на ЖСК - заверено копие;
2. Препис от протокол за приемане на член - кооператор;
3. Удостоверение, издадено от Председателя на Управителния съвет на ЖСК, че не сте били член на същата кооперация преди датата посочена за приемане.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ МОЖЕ ДА СЕ ИЗИСКА Т И ДРУЕИ ДОКУМЕНТИ

Публикувано на 20 Aug 2014