О Б Я В А

На 29 май 2014г. от 15.00часа в залата на Община Тервел ще се проведе ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Допълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Тервел през 2014г.“, приета с решение Номер 1-5 от 13.02.2014г. на ОбС Тервел.
Поканват се гражданите на общината,ръководителите на фирми, синдикати, представители на неправителствени организации, медии, общински съветници, кметове и кметски наместници да вземат участие о обсъждането.
За постъпилите предложения и становища, както и за направените по време на публичното обсъждане промени, ще се състави протокол , който ще се представи на заседанието на общински съвет гр.Тервел .

Публикувано на 13 May 2014