Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ИНФОРМАЦИЯ

Община Тервел обяви обществена поръчка с предмет: „Доставка на машини, оборудване и транспортни средства за ПСО Тервел, вкл. такива, изискващи монтажни работи ”. Поръчката се възлага в изпълнение на договор номер: DIR-5112122-C011 от 14.12.2012 г., сключен с ОПОС 2007-2013 г. за финансиране на проект Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич"
Инвестицията включва Доставка на стационарна преса- 1 бр., пресконтейнери - 5 бр. и товарен автомобил - 1 бр.
Пълния набор от документи за поръчката са достъпни за ползване на електронната страница на Възложителя, Раздел „Профил на купувача” – www.tervel.bg.
Прогнозната стойност на поръчката е 258 184,00 лв. без ДДС.
Минимални изисквания към икономическите и финансови възможности на участниците:
1. Участникът следва да е реализирал оборот от дейност, сходна с предмета на поръчката общо за последните 3 (три) счетоводно приключени години в размер не по-малко от 250 000 лв. (двеста и петдесет хиляди лева) без ДДС .
Под оборот от дейност, сходна с предмета на поръчка, следва да се разбира оборот, реализиран в резултат на доставка на всякакъв вид едрогабаритна строителна техника, в това число да е извършена доставка на поне един товарен автомобил;
Минимални изисквания към техническите възможности на участниците:
1. През последните три години (считано до крайния срок за подаване на оферти) участникът да е изпълнил не по-малко от 1 /един/ договор с предмет, сходен с предмета на поръчката.
Под договори предмет,сходен предмет с предмета на поръчка, следва да се разбира доставка на всякакъв вид едрогабаритна строителна техника, в това число да е извършена доставка на поне един товарен автомобил;
2. Участникът да разполага със сервизна база, осигуряваща техническа възможност за извършване на обслужване и ремонт на машините, оборудването и транспортните средства . Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
3. Участникът следва да е официален вносител или да е оторизиран от производителите и/или официалните вносители/дистрибутори за територията на РБългария да извършва гаранционно сервизно обслужване на машините, оборудването и транспортните средства, предмет на договора за доставка.
4.Участникът да предложи за изпълнение на поръчката нови и неупотребявани машини/съоръжения/оборудване.
5. Участникът трябва да разполага с мобилна техника със сервизни функции, предназначена за отремонтиране на предмета на поръчката на място в претоварната станция . Под мобилна техника със сервизни функции следва да се разбира разполагаемост с най-малко 1 товарен автомобил и/или 1 бр. автомобил тип фургон и/или 1 бр. пикап и/или 1 бр. друго сходно на изброените три МПС.
Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности се отнасят за обединението като цяло,при съобразяване с нормата на чл.25, ал.8 от ЗОП.
Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията за технически възможности към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на което и да е от горните изисквания.
Документацията се предоставя на участниците безплатно, всеки работен ден до 2 юни 2014 г., включително. Оферти се подават до 17:00 часа на 9 юни 2014 г.Публичното заседание за отварянето на оферите ще се състои на 10 юни 2014 г., в 15:00 часа в стая 209 на Община Тервел.Уникален номер на поръчката в Регистър на Обществените поръчки 00110-2014-0013.

Публикувано на 09 May 2014