Покана към местната общност

За предстоящо публично обсъждане на два проекта, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг в частта им за договорен размер на съфинансиране от бенефициента Община Тервел

Размер на дългосрочния дълг : 862 000 лв.

Предназначение на проектите:
Касае се за два проекта, които се финансират със средства по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." и са в сектор "Води" и Сектор "Отпадъци":
1."Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на град Тервел" - Договор за безвъзмездна финансова помощ ¹ DIR-51011116-C002 от 21.12.2011 г. - изграждане на нова канализационна мрежа и реконструкция на съществуваща, реконструкция на съществуващ водопровод, изграждане на канализационна помпена станция за отпадни води, реконструкция и разширение на пречиствателна станция за отпадни води;
2. "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич" - Договор за безвъзмездна финансова помощ ¹ DIR-5112122-C011 от 14.12.2012 г. - изграждане на претоварна станция за събиране на твърдите битови отпадъци от общините Тервел и Никола Козлево - построяване на площадка с кантар, битова сграда, довеждащ път, водопровод и електропровод, доставка на преса и контейнери, както и на камион за транспортиране на контейнерите до Регионално депо в с.Стожер;
Стойност на проектите, които ще бъдат финансирани:
1."Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на град Тервел": 17 768 605,53 лв. общ бюджет за бенефициента Община Тервел, в т.ч. съфинансиране в размер на 695 000 лв.
2. "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич" - Договор за безвъзмездна финансова помощ ¹ DIR-5112122-C011 от 14.12.2012 г.:
3 062 092,14 лв. общ бюджет за партньор Община Тервел, в т.ч. съфинансиране в размер на 167 000 лв.
Начин на финансиране и обезпечаване на дълга:
Финансиране:
1. Чрез дългосрочен кредит (120 месеца) за осигуряване на договореното съфинансиране в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ ¹ DIR-51011116-C002;
2. Чрез дългосрочен кредит (120 месеца) за осигуряване на договореното съфинансиране в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ ¹ DIR-5112122-C011;
Обезпечаване: Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг , в т.ч:
1. собствените приходи на общината;
2. общата изравнителна субсидия;
3. държавните трансфери за делегирани от държавата дейности, без тези за екологични обекти, за инвестиционни проекти в случаите, когато няма неразплатени разходи за тези дейности.
Място и дата на провеждане на обсъждането:
Място: Общинска администрация Тервел, заседателна зала - 1-ви етаж;
Дата и час: 14.04.2014 г. , 16:00 часа
Място и лице в общинска администрация, от което могат да се получат материали за обсъждането, преди датата, на която то ще се състои:
Материали могат да бъдат получавани всеки работен ден до датата на обсъждането, от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа от технически секретар на Кмета на Община Тервел, стая 202

Публикувано на 31 Mar 2014