КАКВО ПОЛУЧИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

На 11 февруари т.г. в Държавен вестник бе обнародвано постановление на Министерски съвет , с което се разпределят средства по заявки за общински проекти. Община Тервел направи четири заявки за финансиране на обща стойност 1 828 691 лв. с ДДС.

Кандидатства се за направа на асфалтова настилка на 10 улици в Тервел. Улиците са "Камчия", 'Арда", "Марица", "Ропотамо", Струма", "Цар Симеон Велики" , "Георги Кроснев", "Вит", "Цар Борис Първи", 'Янтра". Проектът е подбран за кандидатстване по програмата по една единствена причина - това са улици, които са включени в проекта за водния цикъл на града. Оперативна програма "Околна среда" не допуска извършване на асфалтиране на улиците извън трасето, което е било прокопано за полагане на ВиК комуникациите. Така улиците , които получават нова ВиК инфраструктура остават с лошо състояние на настилката, а това предизвиква огромно неудобство за гражданите. Целта на общинското ръководство бе да осигури възможност за завършване на улиците и то в точния момент, когато това ще стане необходимо - при приключване на проекта за воден цикъл. Трябва да се има предвид, че се кандидатства за работи, които са недоспустими за финансиране по други програми. Такова е едно от основните изисквания при кандидатстване по Програмата за растеж и устойчиво развитие на регионите и по тази причина проектът на Община Тервел е в пълно съответствие с нея. Проектната готовност е пълна - общината вече беше изготвила работни проекти за инвестицията и се търсеше възможност за финансиране.

Вторият проект е за финансиране на строителните работи за два медицински кабинета (всеки кабинет с помещение за лекар и помещение за стоматолог) в центровете за социални услуги в селата Коларци и Нова Камена. Изграждането на центровете става по Програма за развитие на селските райони. Медицинските кабинети обаче са недопустими за финансиране по програмата. Недопустим разход са и за другите програми. За да завърши инвестицията в социалните центрове, общината трябваше да разходва собствен ресурс , което е нецелесъобразно, тъй като той е необходим за други дейности. Така бе подбран и вторият проект. Проектната готовност също е много висока - за медицинския кабинет в Коларци вече тече изпълнение след избор на изпълнител чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки. За кабинета в Нова Камена е издадено разрешение за строеж и ще се обявява процедура за избор на изпълнител.

Третият и четвъртият проект са за улици в селата Жегларци и Зърнево. В тези две села вече бе направена по една основна улица по Програма за развитие на селските райони.Селата са многолюдни, с множество дейности на малкия бизнес и производства (мандра, цех за сокове, цех за обувки, овощни градини,лавандулови насаждения земеделски кооперации и фирми).Необходимо е да се подобри уличната мрежа, за да се осигури по-добра среда за бизнеса в двете села.

Въпреки, че новия програмен период започна в началото на 2014 г., нито една от оперативните програми не е обявила схеми за кандидатстване. Все още се изчерпват чрез кандидатсване много малки обеми от средствата в МИГ-а и се реализират договорените от Общината до края на 2013 г. проекти. Така Програмата за растеж и устойчиво развитие на регионите към момента е единствената възможност за финансиране на общински проекти. Вероятно тя ще остане единствена поне до средата на 2014 г. Програмата финансира и разходи за ДДС, което е много благоприятно за общините. Кандидатстването и отчитането на изпълнението е много облекчено, което рязко контрастира с административната тежест по оперативните програми.Друго предимство е, че не се налага ползване на заемен ресурс за мостово финансиране, а се изплащат поетапно подадени искания за междинни плащания след получено авансово плащане от 30 % върху стойността на одобрените проекти.

Община Тервел има готовност за обявяване на обществените поръчки по одобрените 4 проекта и започва обявяването им от 17.02.2014 г.


Публикувано на 17 Feb 2014