ЗА ПЪРВОТО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ТЕРВЕЛ

БЮДЖЕТА

Основният обем от подготвените материали бе на тема Бюджет 2014. Той бе приет от общинския съвет във вида, в който бе предложен от Кмета на общината. Основните числа в него са следните: Общата бюджетна рамка възлиза на 9 180 616 лв. В нея не влизат средствата по евро проектите и допълнителните трансфери и субсидии, които Общината ще има през годината - например сумата за проекти по Публичната инвестиционна програма "Растеж и развитие на регионите".

От деветте милиона общ бюджет 5 474 193 лв. са за т.нар. делегирани от държавата дейности - заплати и издръжна на училищата и училищните медицински сестри, заплати на персонала в детските градини, общинския детски комплекс и старечския дом, заплати на служителите в кметствата и администрацията в Тервел, заплати и издръжка на тринадесетте читалища в общината, издръжка на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, здравен медиатор и още няколко малки звена , свързани с работата на общината . Преходният остатък от 2013 г. за тези дейности е 184 708 лв.

Местните дейности трябва да се ограничат в рамките на 3 706 123 лв. От тях 401 348 лв. са от миналогодишния преходен остатък. С тези средства трябва да се обслужат издръжката на детски градини, кметства, медицински център, общински детски комплекс, част от издръжката на дома за стари хора, домашния социален патронаж и други звена , свързани с ангажиментите на общината.

Интерес за гражданите представляват т.нар. капиталови разходи. Макар че са включени в сумата от 9 180 х.лв. на общия бюджет и респективно участват в разпределението държавни:местни дейности, за капиталовите разходи се приема и поименен списък на обектите, което се нарича още капиталова програма. За 2014 г. размерът й е 554 666 лв. Най-голям дял в тази сума представляват 241 700 лв., определени за ремонт на общински пътища. Става дума за локални изкърпвания на участъци от общинска пътна мрежа между селата Кладенци и Главанци и между селата Жегларци и Бенковски .Отделят се 30 000 лв. за възлагане на работни проектирания за пътни обекти, с които общината ще се готви да кандидатства при предстоящо отваряне на програма за развитие на селските райони за новия програмен период. За основни ремонти на покривната конструкция на читалищните сгради в селата Коларци, Градница и Балик се отделят общо 58 000 лв. Сградите са с голяма площ, покривите са скатни, покрити с керемиди. Налага се да се подменят изцяло носещите конструкции, циглите, олуците и водосточните казанчета. Намесата се налага,за да се предотврати рушенето на сградите и да се възобнови пълноценното им използване.Ще се купуват още нови креватчета и гардеробчета за децата в ЦДГ 3, ще се подменят старите дървени врати на всички помещения в ЦДГ 2 . Предстои да се направи ограда и бетонова пътека на новото читалище в с.Зърнево и да се закупи кола за домашен социален патронаж. Всички дейности се възлагат след провеждане на процедури за обществени поръчки. За целта вече започна работата по тях. Обявена бе и се проведе процедура за избор на доставчик за кола на патронажа. Избраната фирма е 'Вестауто " София, а автомобилът, който ще бъде доставен е Фолксваген Кади - пикап за разнос на храна.На 17.02.2014 г. бе обявена и открита процедура за избор на строителна фирма, която ще направи вертикалната планировка на читалището в Зърнево. Работи се и по документацията за обявяване на поръчката за детските мебели. Целта е доставката да се договори до края на пролетта и помешенията да се обновят веднага след приключване на учебната година в детското заведение - 31.05.2014 г. Косачки, храсторези и автоматични триони на стойност 10 000 лв. ще бъдат закупени за най-големите села, за да се осигури по-оперативен начин за поддръжка на зелените площи извън общинския център.

Предвидени са средства и за устройване на амбулатории за личните лекари в помещения, освободени от болницата (бившата лабораторията и кабинетите срещу нея). Целта на начинанието е да се ползва новата отоплителна инсталация на медицинския център , за да се отоплят и помещенията и коридорите за чакащи граждани при личните лекари. Другото предимство е, че ще се спести изкачването без асансъор на втория етаж, където сега са личните лекари. Трето предимство е непосредствената близост на освободените помещения, които ще се преустройват в амбулатории с медицинския център и неговите сектори - образна диагностика, лаборатория, физиотерапия. Трите изброени предимства означават само едно - удобство и по-добри условия за гражданите, които ползват услугите на личните лекари, а сега ще ползват и тези на медицинския център.

Бюджетните разчети са направени при запазване на броя на заетите в бюджетната сфера, което означава, че Общината не планира оптимизиране на функциите си.

Друг акцент в бюджета е поставен върху промяна на структурата и размера на общинския дълг, който трябва да се поеме през 2014 г., за да се направят финални плащания по вече договорените инфраструктурни проекти. Крайният срок за приключване на всички строителни работи е 31.12.2014 г. - 31.03.2015 г.

Публикувано на 17 Feb 2014