ОБЗОР НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ 2013 г.

Социалните услуги се определят като дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции и в общността. Законовото определение за „социални услуги “ ги разглежда като дейности, насочени към подкрепа на подпомаганите лица за водене на пълноценно съществуване и за социално включване в обществото.

Съгласно чл.36 от ППЗСП, социалните услуги са обособени в две големи групи в зависи- мост от средата, в която се предоставят: социални услуги в общността и в специализирани институции. Важно е да се знае, че социални услуги в специализирани институции се предоставят след изчерпване на възможностите за извършване на услуги в общността.

Социалните услуги в общността са услуги, предоставяни в семейна среда или среда близка до семейната. Такива са личен асистент, социален асистент, домашен помощник, домашен социален патронаж, дневен център, център за социална рехабилитация и интеграция, център за временно настаняване, приемна грижа, кризисен център, център за настаняване от семеен тип, защитени жилища, обществени трапезарии.

Специализираните институции за предоставяне на социални услуги са домове за деца или младежи с увреждания, домове за възрастни хора с увреждания, домове за стари хора, приюти, домове за временно настаняване.

На територията на община Тервел се реализира една социална услуга в специализирана институция – Дом за стари хора „Радост“ с.Полковник Савово. Предоставя се на лица в пенсионна възраст, лишени от подкрепяща семейна среда, с ограничени социални контакти и невъзможност за организиране на независим живот в общността. Капацитетът на услугата от 25 места се поддържа целогодишно. През 2013г. с евро средства за домуващите бе закупен 16-местен микробус. Първият маршрут с новата придобивка бе до Сияновския манастир в Тутраканско. Стартираха и строителните дейности по изграждането на базата за трудотерапия в непосредствена близост до дома. Продължиха да се развиват партньорските взаимоотношения с домовете за стари хора в Алфатар, Крушари и Силистра. В резултат на добрата работа на управленските екипи 11 потребители на услугата имаха възможността да се възползват от лечебни процедури в специализираната болница по рехабилитация в гр.Котел. Срещите и съвместно проведените мероприятия с малчуганите от детските градини се утвърдиха като традиционни и винаги са изпълнени с много вълнения и усмивки. Персоналът обгрижващ потребителите непрекъснато израства професионално, преминавайки през обучения и прилагайки добри практики на екипи с дългогодишна практика.

Материалната база е нова и добре поддържана, съобразена с потребностите на домуващите, техните възрастови особености и ограничения. Социалната работа се извършва на база утвърдена от директора на ДСХ план-програма, отразяваща месечните мероприятия в дома. Заниманията на домуващите в свободното време включват: празнуване на рождени и именни дни, здравни и социални беседи, чести гостувания на малчугани от различните детски градини с поздравителни програми по повод отбелязване на видни дати и християнски празници, посещения на всички културни мероприятия организирани в общината, срещи с потребители на домове от съседни общини, екскурзии, пикници. Провежданите трудотерапевтични дейности са съобразени с индивидуалните потребности на потребителите и обхващат отглеждане на зеленчуци, окопаване, поливане, поддържане на саксийни и градински цветя, бране на билки, ръкоделие, хигиенизиране двора на дома, извършване на различни битови дейности. Практикуват се арт и музикотерапия.

От услугите предоставяни в общността по показателя „обхванат брой потребители” първенството държи домашния социален патронаж. Средногодишният брой обслужени потребители за 2013г. е 117 души с 29 701 хранодни . Ползвателите са от селата Кочмар, Безмер, Честименско, Каблешково, Нова Камена, Кладенци и гр.Тервел. Потребителската такса е 45 лв. месечно и е една от най-ниските заплащани в региона. Разнообрази се месечното меню. В началото на месец декември се проведе анкетиране на всички потребители на услугата по отношение качество на предлаганата храна, разнообразие на меню, обслужване по време на разнос и заплащане на такси. Анализът показа, че услугата удоволетворява напълно по–голямата част от потребителите. Бяха отправени и препоръки за подобряване качеството на социалната услуга , върху които ще работим през настоящата година. Събраните приходи от потребителски такси за 2013 г. възлизат на 54 550 лв., а направените разходи за осъществяване на услугата през 2013г. са 112 096 лв.Общината е осигурила 57 х.лв. от бюджета си , за да даде възможност на възрастните хора да получават ежедневно топла храна на ниски ценови равнища.

За първи път през изминалата година социалната услуга”Обществена трапезария” се изпълняваше целогодишно, а капацитетът й през месец август бе увеличен от 90 на 100 потребители. Финансовите средства вложени в реализацията на проекта са на стойност 56 460 лв. Финансирането е от Фонд ‘Социална закрила”

Равносметката за периода: подпомогнати с топъл обяд 142 социално слаби лица, деца в риск, самотни майки, хора с увреждания, възрастни хора с минимални пенсии в селата Кочмар, Жегларци, Орляк, Безмер и общинският център. Бе проведен вътрешен мониторинг на услугата.

Посредством проект “Подкрепа за достоен живот“, схема „Алтернативи“ на оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“ на територията на община Тервел се осъществява възможността за подпомагане на нуждаещи се със социална услуга „Личен асистент“. Проектът стартира на 10.01.2011 г. за 20 потребители и поетапно се финансира с евро средства. От началото му чрез услугата са подкрепени 35 деца и възрастни с увреждания, а обучените и наети лични асистенти са 34. Услугата е почасова и се предоставя в селата Нова Камена, Каблешково, Кочмар, Коларци, Орляк, Жегларци, Зърнево, Божан, Балик, Безмер, Поп Груево и гр.Тервел. В края на пролетта /април- май/ бе проведена процедура за набиране на нови потребители. Резултатите – одобрени 46 нови потребители, очакващи да бъдат включени в проекта, обучени 40 лични асистенти. През изтеклата година бюджетът на проекта бе увеличен с пет работни места. В момента се обгрижват 26 потребители. Дейностите изпълнявани от всеки един личен асистент са разписани в индивидуален план. Работата на личните асистенти ежедневно се отразява в дневници и се оценява от обгрижваното лице. Освен ежедневния се извършва и ежемесечен контрол по отношение удоволетвореността от услугата чрез представителите на общинския екип за управление на проекта.

2013г. се характеризира и с усилената работа на кметския екип по подготовката за разкриването на нови центрове за социални услуги в селата Коларци, Нова Камена и Поп Груево.Строителството на центъра в с.Коларци вече започна, проектът за с.Нова Камена се оценява в момента от Държавен Фонд ‘Земеделие”, а този за с.Поп Груево се подготвя за внасяне до 20 февруари тази година. Новите центрове ще дадат възможност за увеличаване на капацитета на домашния социален патронаж чрез филиали по селата – за приготвяне и за разливане на готова храна.

Публикувано на 24 Jan 2014