ВНАСЯМЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2014 ГОДИНА

Изготвен е проектът за бюджет на Община Тервел за 2014 година. Като обща рамка той не се отличава от миналогодишния. За 2014 година Общината планира само 232 х. лв. повече в сравнение с 2013 година.Общият бюджет е в размер на 9 180 616 лв. Разчетите на общината се правят при запазване на досегашния брой работещи в звената на бюджетна издръжка. Предвижда се незначително увеличаване на щатната численост на заетите в общината с назначаването на нови трима щатни работника в дейностите по озеленяване и поддръжка на зелените площи. Разчетени са и 10 000 лв. за закупуване на храсторези, косачки и други машини, с които да се извършва тази поддръжка. Инвестицията е наложителна, тъй като в общината има 24 населени места и във всички тях има зелени площи , дворове на детски заведения, свободни терени, в които през топлите сезони играят деца.Това налага да се извършва окосяване и орязване на клони и храсти на големи площи в цялата община.

Не се предвиждат съкращения , въпреки ясно очертаната нужда от оптимизиране на персонала в някои дейности. В момента заетите в звената , които се издържат от общинския бюджет са общо 572 души. Най-голям брой хора работят в общинските училища – 192 души. Веднага след тях се нареждат детските градини , в които препитание намират 138 души. В общината и кметствата по селата работят общо 121 –ма. За чистотата в Тервел и поддръжката на сметищата и зелените площи по селата се грижат 30 души. В детска ясла са заети 20 , в здравните кабинети по училища и детски градини –12 медицински лица.Медицинският център е месторабота за 14 души. В дома за стари хора се трудят 11 души. Останалите дейности и звена работят с персонал от 1 до 8 човека. Освен щатните 572 броя заети , в общинските звена работа се осигурява и по различни програми и мерки за заетост, както и по програми за предоставяне на социални услуги в общността. Броят на хората, намиращи временна заетост по тези програми е между 250 и 300 души ежегодно. Около 20 души се наемат годишно от строителни фирми, към които Общината поставя изисквания за наемане на безработни от Тервел и селата при изпълнение на общински обекти.

Капиталовата програма на общината за 2014 година (без средствата по европейски проекти) възлиза на 554 666 лв. Акцент се поставя върху продължаване на работата по подобряване на материалната база в здравеопазването. След като привършиха работите по медицинския център финансирани чрез проект по ОПРР, през 2014 година ще се работи по ремонт на освободени от медицинския център помещения на първия етаж, за да се преместят там кабинетите на личните лекари. Действията се предприемат, за да се улеснят гражданите, тъй като понастоящем кабинетите на личните лекари са на втория етаж на сградата и липсата на асансьор затруднява болните.След като се преместят на първия етаж, кабинетите ще бъдат в съседство с центъра, което отново е улеснение за гражданите. Освобождава се помещение, което ще се отдаде под наем за аптека. Така ще се спести друго неудобство на гражданите – да пътуват до центъра, за да си закупят предписаните от лекарите лекарства.За ремонтните работи на освободения първи етаж на болничната сграда са разчетени 46 000 лв. Друга продължаваща от 2013 година местна политика е обновяването на мебелите на детските градини. След като през лятото на миналата година с нови креватчета и гардеробчета се сдоби ЦДГ „Детелина“ в гр.Тервел, през 2014 година капиталовата програма на Общината за 2014 година предвижда 18 300 лв. за нови мебели на ЦДГ „Първи юни“ в града. С 25 000 лв. ще се финансира подмяната на всички вътрешни врати и други ремонтни дейности в ЦДГ „Здравец“. Читалищата и сградите им също са приоритет за общинското ръководство и в тази насока се поддържа постоянна инвестиционна политика. През 2014 година ще се направи вертикална планировка (ограда и пътеки) на новоизграденото през 2013 година читалище в с.Зърнево. Така ще се постигне завършването на начинанието.Читалищата в Коларци и Градница ще бъдат ремонтирани. За целта са разчетени 51 000 лв. 7 000 лв. са отделени за строителния надзор на предстоящия за изпълнение през 2014 година проект за саниране на тервелското читалище, финансиран от Фонд „Козлодуй“. С 241 700 лв. ще се финансира ежегодната дейност по поддръжка на общинските пътища.Заделени са средства за проектиране на ремонти на пътни участъци, с които общината да може да кандидатства след отваряне на програмите за новия планов период, както и за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за изработване на Общ Устройствен план на общината.

Издръжката на общинските звена и инвестиционните намерения на общината са в пряка зависимост от събраните приходи в местната хазна. За 2014 година се предвижда да се съберат 3 706 423 лв. от данъци, такси , наеми и други общински дейности. За сравнение през 2013 година тази сума е била със 70 000 лв. по-малко.

Данъчните приходи са планирани на база определените данъчни ставки, очакваната събираемост на задълженията и несъбраните задължения от минали години. Извършен е анализ на действително постъпилите през 2011, 2012 и 2013 г. данъци, както и на резултатите от предприетите мерки за събиране на просрочени задължения. Планирани са приходи от патентен данък в размер на 14 700 лв. , Данък върху недвижимите имоти в размер на 144 509 лв., данък върху придобиване на имоти по възмезден начин – 180 000 лв. и данък върху превозните средства в размер на 219 344 лв. Общо събраните данъчни приходи през 2013 г. са в размер на 658 271 лв. За 2014 г. са планирани в размер на 559 553 лв.

Размерът на очаквания приход от такса за битови отпадъци е 410 599 лв., който приход следва да се планира за разходване в дейност “Чистота”. Планът за този приход е съобразен с данъчните оценки на имотите от 2014 г. и земите на територията на община Тервел на база действащите промили през 2014 г. Съгласно приетата „План сметка” за дейност „Чистота” са планирани в приходната част на бюджета за общински дейности разходи за отчисления за наличие на незакрити сметища в размер на 24 340 лв. , които са съобразени с измененията в Наредбата за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. През 2013 г. са събрани неданъчни приходи в размер на 1 377 557 лв. Планираният размер за 2014 г. е 1 481 840 лв.

Планираните постъпления от продажба на общинска собственост са в размер на 169 210 лв.

През 2014 година Общината ще продължи изпълнението на общо 21 броя проекти, финансирани с европейски средства, в т.ч. и 1 проект, финансиран от Фонд „Козлодуй“. Прогнозния размер на средствата, които трябва да бъдат разплатени или осигурени с цел разплащане до края на годината е 22 000 000 лв. Най-голям дял в сумата има проектът за водния цикъл на Тервел, за който през 2014 година предстои основния дял за изпълнение и разплащане. 2 800 000 лв.се предвиждат за разплащане на началните работи по проекта за рехабилитация на общинските пътища и водопроводи , а други 2 000 000 лв. са за финансиране на изпълнението на претоварната станция. 900 000 лв. са за работите по пункта за управление на животински отпадъци . Половин милион лева са за окончателни плащания на строителството на медицинския център, рентгеновите уредби и линейката.4 700 000 лв. са за финални и авансови плащания по множество проекти по Програма за развитие на селските райони.38 000 лв. ще са необходими за финализиране на проекта за набавяне на носии,сценична техника и други дейности на читалището в Тервел, финансиран по Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния-България. Два от 21-те проекта са за социални услуги и заетост и през 2014 година ще бъдат разплатени с общо 112 000 лв.

За да осигури необходимите през 2014 г. средства за т.нар. мостово финансиране на проектите , Общината ще ползва средства от оперативните програми за авансови плащания, от внесени и верифицирани искания за междинни плащания в края на 2013 и началото на 2014 г. и от кредити от ФОНД ФЛАГ. Ще бъдат депозирани искания за краткосрочни кредити в размер на 4 960 000 лв. През 2014 година Общината трябва да осигури и средства за предстоящите съфинансирания ( т.нар. собствено участие) в два от проектите, финансирани по Оперативна Програма „Околна среда“ – водния цикъл и претоварната станция. Общата сума на собственото участие в двата екологични проекта възлиза на 862 000 лв. и ще бъде осигурено с дългосрочен кредит. В момента дълговата експозиция на Община Тервел е 160 000 лв., представляващи остатък от дългосрочен кредит изтеглен през 2006 година (преди старта на европрограмите) за благоустрояване на кв.“Изгрев“ и главната улица на Тервел.Кредитът се обслужва редовно и остатъкът му представлява две годишни погасителни вноски от по 80 000 лв. Единствената причина , поради която Общината се въздържа от предсрочно погасяване на задължението е , че кредитът е договорен при изключително благоприятни лихвени равнища, каквито към момента не могат да бъдат постигнати при ползване на нов кредит. По тази причина общината ползва временен безлихвен заем от собствени средства в размер на 200 000лв за европроекти и не погасява предсрочно задължението от 160 000 лв. След възникване на новия дългосрочен дълг годишните плащания по дълга през 2014 година ще бъдат в размер три пъти по-нисък от максимално допустимия размер на задлъжнялост на Общината съгласно Закона за общинския дълг.

Публикувано на 24 Jan 2014