ОБЯВА


Публикувано на 18 Dec 2013
 ГОДИШНА РАВНОСМЕТКА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

През 2013 година Община Тервел е обявила в публичния регистър на Агенцията за обществени поръчки общо четиридесет и пет поръчки, като седем от тях са т.нар. ‘Публични покани”, т.е поръчки, които се възлагат по по-лек за участници и община ред, тъй като имат по-ниски стойности. Тридесет от поръчките са за дейности финансирани с европейски средства, т.е. след спечелени проекти, а останалите петнадесет са за разходи, които се финансират със собствени бюджетни средства на общината.

Девет от обявените поръчки са за строителни дейности и инженеринг на сгради,съоръжения и улични участъци. Други осем поръчки са за строителен и авторски надзор, една е за проектиране, а две – за избор на одитори на европроектите.

Две от поръчките са за транспортни средства (микробус и автомобил) и спадат към т.нар. „зелени поръчки”. Провеждането на такива поръчки все още не е задължително за общините, но се практикува от онези от тях, които желаят да имат принос към опазване на околната среда. В случая Община Тервел е заложила екологичните критерии в методиката за оценка на двете обществени поръчки.Едната от двете „зелени” поръчки е финасирана по Програма за развитие на селските райони.

Други две поръчки са за доставка на медицинско оборудване и линейка. Мебели са доставени за детска градина в Тервел и читалища в с.Зърнево и Тервел чрез три открити процедури по ЗОП. Офис оборудване е доставено чрез една обявена в публичния регистър процедура.

Две обществени поръчки са проведени, за да се доставят нови фолклорни носии за децата от ансамбъла. Втората поръчка все още се изпълнява и облеклата ще бъдат доставени в началото на 2014 г.И двете поръчки са финансирани с евросредства по две различни програми.

Една поръчка е за оборудване на претоварна станция за отпадъци, а друга за кухненско оборудване.Хранителни продукти за всички детски градини, детска ясла ,патронаж, трапезария и училищен стол на училището в Тервел се доставят след проведена открита процедура по ЗОП. По същия начин са възложени и доставките на строителни материали, които общината ползва за текущи ремонти на сградите си , тогава, когато тези ремонти се изпълняват от общински служители по поддръжка или чрез т.нар. граждански договори.Проведена е една открита процедура за специализиран превоз на ученици, както и една за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища. Две са поръчките за доставка на горива – една за автомобили и машини , ползвани от общината и друга – за гориво за отопление на училища, детски градини и старчески дом. Една поръчка предвижда доставка на парково и улично оборудване – пейки, кошчета, съоръжения за игра на деца.

Нито една от обявените през 2013 година поръчки не е обжалвана. Всички поръчки към момента са възложени или са в последните етапи на оценка. Две поръчки са прекратени от общината. Едната е за доставка на градинска техника за дома за стари хора и е прекратена поради липса на подадени оферти. Втората завършила с прекратяване поръчка през 2013 г. е за проектиране на пункт за управление на животински отпадъци.Поръчката е прекратена , поради отпадане на необходимостта от възлагането й. Причината е скъсеният срок за кандидатстване пред ДФЗ , до 16 декември т.г., което доведе до кандидатстване с идеен проект.Така работното проектиране ще бъде възложено в случай на одобрение на внесения на 16 декември проект.

Обявената стойност на поръчките през 2013 г. е общо 10, 5 млн. лева без ДДС. Сключените договори са на по-ниски от обявените равнища, което е естествена последица при условията на конкуренция между фирмите участнички. Най-големия брой участници, подали оферта за една поръчка през 2013 г. са дванадесет . Такъв брой са били участниците в едната от поръчките за мебели. Малко по-малък е бил броят на желаещите да станат изпълнители в поръчка за офис оборудване. Най- често в процедурите участват от три до пет фирми.

Поръчката за реконструкция на ПСОВ Тервел е обявена за втори път през 2013 година, след като стартиралата през 2012 г. поръчка е прекратена поради факта, че нито една от офертите не е отговаряла на обявените от възложителя условия. За тази поръчка е осъществен предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки.

Публикувано на 18 Dec 2013