ВНАСЯМЕ НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 16 декември Общината ще внесе в Държавен Фонд "Земеделие" последния за годината проект.Той е по мярка 321 на Програма за развитие на селските райони и цели изграждане на т.нар. малка инфраструктура за управление на животински отпадъци. По същество проектът предвижда да бъде изградено хладилно съоръжение, в което да се събират и замразяват шоково странични животински продукти от Община Тервел и съседните й общини, които регулярно да бъдат извозвани до действащи екарисажи във Варна и Шумен. Съоръжението допълва действията на общинската власт за въвеждане на система за управление на отпадъците, която да доведе до постигане на високо равнище на екологосъобразност на средата за живот и бизнес в общината. Инвестицията е на стойност 1 872 296.18 лв. без ДДС и включва : изграждане на сграда, вертикална планировка и външни връзки с трафопост и генератор на обща стойност 532 516.18 лв. без ДДС , както и изграждане на хладилни помещения и друго технологично оборудване на обща стойност 873 528.00 лв. без ДДС. Инвестицията включва още доставка на специализирани транспортни средства за 466 252.00 лв. без ДДС.Пунктът ще се обслужва от осем души. Теренът, в който ще се изгради хладилното съоръжение се намира в бизнес-зоната на гр.Тервел, в посока изхода за гр.Добрич.Финансирането по Програма за развитие на селските райони за внесените до края на тази година проекти е в размер на 100 %. Кандидатстването е по Заповед на Изпълнителния Директор на Държавен Фонд 'Земеделие" от 29.11.2013 г.

Публикувано на 13 Dec 2013