ДЕЛОВИ ВЪПРОСИ, С КОИТО ЩЕ СЕ ЗАНИМАВА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ТЕРВЕЛ

На 28 октомври Общинският съвет ще разгледа и текущи въпроси , свързани с работата на Общината - предимно такива, за които има административно изискване за наличие на Решение на Общински съвет. Депозирано е предложение за решение, с което се одобрява състав на съдебни заседатели от Тервел за Окръжен съд Добрич. Те са двама - Георги Иванов Желев и Мелекбер Мустафа Абил и са предложени от временна комисия към Общински съвет Тервел. Със следващо предложение на кмета се определя юриста Йордан Коларов за председател на местната комисия за жилищноспестовните влогове. Утвърждава се поименен списък на учителите,които ползват безплатния транспорт, организиран от Общината, за да пътуват до учебните и детски заведения в селата , за което също е изготвено предложение от името на общинския кмет. Със следващо предложение кметът на Общината предлага да се подпомогне финансово изявата на надарено дете - малката певица Виктория Пенкова.Внесено за разглеждане е и предложение за компенсирана промяна в поименния списък на разпределението на средствата за капиталови разходи. Целевата субсидия за капиталови разходи запазва своя размер - 407 300 лв. Основната причина за вътрешно-компенсираните промени е прецизирането на разходите за вече извършените ремонти на обществени сгради - детски градини, здравни служби, читалища. В разчета за обектите, финансирани със собствени средства се правят промени, които също се дължат на прецизиране на разчетите след вече проведените обществени поръчки и изпълнени дейности.Освобождава се сума от 26 268 лв., която се пренасочва за текуща издръжка на детските градини.Средствата за тази дейност са недостатъчни за обезпечаване на работата на детските заведения до края на годината и по този начин общината обезпечава доставки на горива и храни за тази публична услуга.


Улица Вит - една от улиците, включени в проекта, за който ще бъде получено ДДС след решението на Общинския съвет

Общинският съвет ще разгледа предложение за поредна запис на заповед - в случая за обезпечаване на авансово плащане на ДДС, което Общината трябва да получи ит Държавен Фонд "Земеделие" за дейностите по един от проектите си - този, по който се изпълнява към момента асфалтирането на улиците "Вит" и "Стара Планина" в гр.Тервел. Същият проект осигурява изпълнението на общо 13 улични участъка в Тервел и селата Нова Камена, Жегларци, Зърнево и Коларци. Част от работите са изпълнени.Крайният срок за приключване е в началото на лято 2014 г. Улицата, която беше в най-лошо състояние и за която се намери разрешение на проблема е улица "Вит" в гр.Тервел. Тази улица свързва кв."Тревен" на гр.Тервел с ул."Хан Аспарух". При този обект бе изградена основа от трошен камък на цялото трасе, след което се положиха асфалтовите пластове.Сумата , за която се издава запис на заповед е 208 687,60 лв. и тя обезпечава 110 % от размера на дължимата от ДФЗ сума за аванс от 50 % от стойността на окончателно определения размер на ДДС върху контрактуваните дейности.

Още едно предложение на кмета е фокусирано върху дълговите инструменти, които ползва общината.То касае друг общински проект, финансиран по Програма за развитие на селските райони, а именно приключващия проект, по който се извършиха инвестициите в трите участъка на общинските пътища, двете читалища( Зърнево и Тервел), водопровода в с.Каблешково, микробуса на дома за стари хора. В случая става дума за частично и предсрочно погасен от Общината кредит към Фонд ФЛАГ , което стана факт на 16.10.2013 г., след като бе одобрено искане за междинно плащане на общината. Така издължената сума е 1 221 133,41 лв. Остатъкът от кредита - 805 851,59 лв. се преструктурират за издължаване през първото полугодие на 2014 г., когато следва да се одобри искането за окончателно плащане по проекта. Искането за преструктуриране се дължи на удължената процедура за приемане на строежи от втора категория от комисия от ДНСК София. Все още държавното ведомство не е насрочило времето за работата на тази комисия, което препятства внасянето на заявка за окончателно плащане по проекта.

Общинските съветници ще разгледат и предложение за отдаване на общински имоти под наем. Предложението касае терени, които имат характеристика на земеделски земи и до момента не са били отдадени за обработване. Част от тях са дворни места в регулацията на населените места или изоставени лозя, части от неизползвани сметища и др., които са обработени и изпълняват функцията на земеделска земя.

Следващо предложение цели промяна от публична в частна собственост и респ.промяна на начина на трайно ползване на 394 дка земеделски земи, обособени в 6 бр. имоти в селата Жегларци, Каблешково, Кладенци и Божан. В случая от начин на трайно ползване "пасище, мера" се предлага те да придобият начин на трайно ползване "нива". Причината за това е констатираният от администрацията факт, че тези имоти са разорани и се ползват като земеделски земи. На общинските съветници се припомня, че през 2012 г. с тяхно решение бе одобрено изменение на начина на трайно ползване на други общински имоти - в случая ниви са преобразувани в "залесена територия" и "изоставена нива", тъй като е установено, че не се обработват и са нископлодородни. Като цяло пасищата и мерите в общината се ползват в много малък обем от животновъдите. Обратно на този процес се наблюдава недостиг на обработваема земя - т.е. производствените мощности в сектор "растениевъдство" превишават поземления ресурс на общината. Последното предложение , подготвено от администрацията за предстоящата сесия касае одобряване на пазарни оценки на имоти, които са включени в годишната програма за разпореждане с общинска собственост - в случая става дума за предстояща продажба на малки парцели с изоставени лозя в околностите на селата Зърнево и Каблешково.

Публикувано на 22 Oct 2013