ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ СЛЕД ЕДНА ГОДИНА РАБОТА

Местната инициативна група МИГ Тервел-Крушари е една от 35-те в страната, на които бяха предоставени средства от Програмата за развитие на селските райони - 3 114 700 лв. за финансиране на сравнително малки проекти в областта на земеделието, развитието на бизнес и благоустрояване на публични обекти на територията на общините Тервел и Крушари.

След като в края на 2012 година бяха приети, оценени и подбрани първите проекти, приемът продължи през цялата 2013 година и приключи на 30 септември. През този период към МИГ-а бяха подадени общо 48 проекта, от които 37 са от частни лица и фирми, 10 са от общини и един - от неправителствена организация. От всички тях МИГ-ът е одобрил 39 проекта на обща стойност 3 560 хил лв,, като субсидията, предоставяна от МИГ-а чрез ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ е в размер на около 2,5 млн. лв. За неусвоените средства в размер на около 600 хил.лв. МИГ-ът ще обяви в началото на 2014 година покана за приемане на нови проекти. Очаква се приемът да приключи до месец април и така след класиране на проектите, Местната инициативна група до средата на следващата година да има подписани договори с бенефициенти за всичките отпуснати й 3 114 хил лв..

До момента в сферата на земеделието са одобрени 16 проекта. От тях 8 са на зърнопроизводители, обработващи до 1000 дка, 5 са за отглеждане на овощни градини, включително проект за оборудване на цех за производство на сокове. Два проекта са за отглеждане на лавандула и един е за модернизиране на животновъдна ферма.

Останаха неизползвани почти половината от предвидените средства за преработвателни предприятия - Мярка 123. За съжаление бяха представени само два проекта за преработка на селскостопанска продукция. Единият от тях е иновативен за територията – в село Северняк, община Крушари е планирано да се изгради цех за производство на пелети за отопление. Клиенти на фирмата се очаква да бъдат стопански субекти – семейни хотели, заведения за обществено хранене, магазини и др., а също и фирми, търгуващи на едро и дребно с материали за отопление. Друга група потребители на продукцията ще бъдат училища, детски градини, домове, хосписи, административни сгради и т.н., както и физически лица, закупуващи с индивидуални покупки по-малки количества пелети. Вторият проект касае дооборудване на работещия от няколко години цех за подправки в гр.Тервел.

По мерките за развитие на неземеделски бизнес не се явиха кандидати за създаване на производствени предприятия, което е проблем за двете общини, тъй като е пропусната възможността за създаване на работни места в сферата на производството. Всичките внесени 9 проекта са в областта на услугите. Ще бъдат обновени и оборудвани три фурни, три къщи за гости и един магазин за строителни материали. Ще се изградят автосервиз и фитнес зала.

Двете общини ще използват отпуснатия през МИГ-а финансов ресурс за обновяване на публични обекти. Ще се благоустроят и ще се подобрят условията в домовете за стари хора в с. Добрин (Община Крушари) и с. Полк.Савово (Община Тервел).

Община Тервел изпълнява 2 проекта, по които се създават центрове за социални услуги – в с.Коларци и в с.Нова Камена. Те ще дадат възможност населението на 10 села да получи достъп до общинските социални услуги „домашен социален патронаж“ и „социална трапезария“. Неизползвани сгради, в случая бивши здравни служби ще се приспособят за изграждане на кухни, те ще се оборудват и обзаведат, ще се закупят автомобили за разнасяне на храна. В същите сгради ще се обособят и кабинети за лекарите и стоматолозите, които посещават селата Коларци и Нова Камена.

По 4 проекта в двете общини ще се реконструират и ремонтират малки участъци от уличната мрежа и тротоарите, ще бъдат благоустроени и озеленени паркови пространства в няколко населени места, като се изградят детски площадки и кътове за отдих и така ще се създаде подходяща среда за осъществяване на социални контакти, спортуване на открито и отдих.

Разпределението на средствата между двете общини както при частните проекти, така и при публичните е пропорционално на броя на живущите в тях.


Публикувано на 10 Oct 2013