ИНФОРМАЦИЯ

Община Тервел обяви обществена поръчка с предмет: “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРОТОАРНИ УЧАСТЪЦИ В ГР.ТЕРВЕЛ И С.БЕЗМЕР ”. Строителството се извършва по Проект 55/3/3220203 - "Програма за развитие на селските райони 2007-2013", мярка 4.1."Прилагане на стратегии за местно развитие" чрез МИГ "Тервел-Крушари".
Обектите на интервенция са:

За гр.Тервел:

1.Участък от тротоар
– 136 кв. м. по ул.”Хан Аспарух” пред Читалище гр.Тервел от т.235.1 до т.234.7 :

Ще се възстанови предназначението на 136 кв. м. тротоарно платно , свързващо читалището и църквата в гр.Тервел като се изпълни здрава тротоарна настилка върху бетонова основа.

2. Участък от тротоар – 75 кв.м. по ул. "Цар Иван Асен II" в гр.Тервел пред търговски комплекс „CBA”от т.227.9 до т.224.98:

Ще се възстановят 75 кв.м. тротоарен участък с плочи и бетонова настилка и ще се оформят зелени ивици в тротоара в пешеходна зона с висока степен на натовареност в гр.Тервел.

За с.Безмер:
1.Тротоар-плочник пред читалище и кметство в с.Безмер, кв.29 –1175 кв.м.

Ще се възстанови плочник в централната част на с.Безмер – свързващ читалището, кметството и главната улица на селото – 1175 кв.м. тротоар от плочи върху пясъчна основа.

Минимални изисквания към участниците са: 1)да притежават валидна застрахователна полица за професионална отговорност като строител (чл. 171, ал. 1 от ЗУТ) с минимална застрахователна сума за строител за строежи четвърта категория съгласно Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството .2) През последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) да имат оборот от сходна на поръчката дейност в размер на 120 000 лв. 3) През последните пет години считано до датата , на която изтича срока за подаване на офертите да са изпълнили най-малко 1 договор с предмет, сходен на предмета на поръчката.

Под сходна на поръчката дейност следва да се разбира всякакъв вид строителни работи по екстериорни бетонови настилки и вертикална планировка на сгради.

Участниците трябва да притежават Сертификат от Централния професионален регистър на строителя- най-малко за втора група, четвърта категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен.

Документацията за участие е с цена от 10 лв. и може да се закупува всеки работен ден до 17:00 часа на 28 октомври 2013 г. от деловодството на Община Тервел. Оферти се подават до 17:00 часа на 4 ноември 2013 г.

Публичното заседание за отварянето на оферите ще се състои на 5 ноември 2013 г., в 10:00 часа в стая 201 на Община Тервел.
Документацията за обществената поръчка е налична на електронната страница на Община Тервел , раздел „Профил на купувача” – www.tervel.bg.

Уникален номер на поръчката в Регистър на Обществените поръчки 00110-2013-0026

Публикувано на 08 Oct 2013