Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СЕ СВИКВА НА 2 СЕПТЕМВРИ

На 02.09.2013г. от 13:00 часа трябва да се проведе петото редовно заседание на Общински съвет Тервел, на което клетва ще положат двама нови общински съветници от листите на политическите партии „ДПС“ и „БСП“ – Бюлянт Мехмед Расим и Мюстеджеб Хюсеин Кючюк. Те заместват двама свои колеги, които вече не изпълняват тези длъжности. Основните точки включени в дневния ред на подготвяното заседание се фокусират върху Отчет за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Тервел за първото шестмесечие на 2013г.; Отчет за дейността на ОбС и постоянните му комисии за първото шестмесечие на 2013г.; Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел; Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел.

Администрацията подготвя и предложения, които са необходими, за да се осигури работата на общината през есенния период. Едно от предложенията касае съществуването на маломерни и слети паралелки в общинските училища. В предходен брой на вестника представихме детайлна информация за училищата, в които ще има такива паралелки. Други три предложения касаят подготовката на три нови проекта, които Общината ще внесе до края на септември в МИГ Тервел-Крушари. Предложението на кмета е за изграждане на пореден, вече трети център за социални услуги в села от Общината, който да се финансира от МИГ. Напомняме, че първият такъв проект за социален център в с.Коларци бе одобрен и Общината подписа договор за финансирането на обекта през юли т.г. Втори социален център ще бъде изграден в с.Нова Камена. Предложението за него бе гласувано на предходно заседание на местния парламент, а сега се работи проекта за кандидатстването. За предстоящото заседание се внася предложение за изграждане на социален център в с.Поп Груево. Предвижда се в сградата на сегашното кметство да се оформи разливна за домашен патронаж и дневен център за възрастни хора. Други две предложения за кандидатстване в МИГ също ще бъдат представени пред общинския съвет. Те са по мярка 322 на Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел -Крушари и касаят ремонтни работи на междублокови пространства и тротоари в централната част на гр.Тервел ( пред фотото, старите блокове, тротоара към СОУ "Йордан Йовков" по ул."Климент Охридски" и др.) , както и изграждане на открита лятна сцена на мястото на бившата трибуна на площада. За да се реализират през лятото на 2014 г., проектите трябва да се внесат до 30 септември т.г. Внасят се и три предложения за гласуване на съгласие за получаване на авансови плащания по трите вече одобрени проекта на общината в МИГ. За целта се гласува съгласие за издаване на запис на заповед от Общината в полза на финансиращия орган - Държавен Фонд "Земеделие" . Междувременно приключи проверка на Държавен Фонд "Земеделие" за изпълнението на трите общински пътя, изпълнени със средства на Програма за развитие на селските райони. Средствата ще бъдат преведени на Общината в пълен размер и тя ще погаси краткосрочния си кредит от Фонд "ФЛАГ", както и ще се обезсили издадената от Общината запис на заповед. Така за пореден път общината приключва успешно проектен цикъл без да наруши финансовото си състояние.

Внася се предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел. Същата се привежда в съответствие с Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Проектът на измененията може да бъде намерен на електронната страница на Община Тервел. Също там е обявен и проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Предложението касае реда за организиране на търгове за разпореждане с общинско имущество, в частта му за минимално необходимия брой кандидати за провеждане на търг. Изменението предвижда търгът да може да се провежда в случай, че се е явил най-малко един кандидат или е подадена една молба и изменя досегашният текст, който е предвиждал явяването най-малко на двама кандидати или подаването на две молби за участие в търга.

Публикувано на 23 Aug 2013