И Н Ф О Р М А Ц И Я

Дирекция " Социално подпомагане" Тервел уведомява всички лица и семейства на територията на Община Тервел, получили целева помощ за отопление сезон 2012 / 2013 г., че имат право само на един ваучер за получаване на декодиращо устройство за приемане на цифрова телевизия, независимо от броя на притежаваните телевизори.

Кампанията по раздаването е съвместна инициатива на няколко институции и ще стартира от 01.08.2013 г. Ваучерите ще се раздават със съдействието на ДСП, а Български пощи ЕАД ще предоставят подходящи помещения за съхраняване и раздаването им. Продължителността на инициативата е до месец ноември 2013 г.

За целта се разработват ежемесечни графици по дни, часове и по населени места, изложени на таблата на ДСП и Български пощи. За улеснение на населението, списъци с правоимащите са раздадени и на кметовете и кметските намесници, които да информират всички заинтересувани за реда за получаване на ваучерите.


КАКВО СЛЕДВА ДА ЗНАЕ ВСЕКИ:

Процедурата по раздаването включва всеки правоимащ или упълномощено от него лице да попълва декларация, в която да посочи дали притежава или не телевизор с възможност за приемане на цифров сигнал. В случай, че притежава такъв, същият няма право на ваучер.

Ако титулярът на молба-декларацията е починал, ваучерът ще получи преживелият съпруг / а или съжителстващото на семейни начала лице.

Ако правоимащо лице, живеещо само е починало, наследниците му нямат право на ваучер.

Получилите своя ваучер следва да знаят, че не трябва да нарушават неговата цялост. Те ще могат да получат своя декодер в магазините на търговска верига "Зора". Такива има в град Варна и Шумен. Представители на веригата са изразили предварителна готовност за раздаване на декодери и в гр.Тервел на 09.08.2013 г. и на 23.08.2013 г., за което всеки може да получи допълнителна информация в ДСП.

Информираме Ви, че правото на ваучер, съответно на декодер се реализира само след представяне на документ за самоличност - лична карта или паспорт, както и пълномощно за упълномощените лица.


НА ТЕЛ. 05751 2130 МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНТЕРЕСУВАЩИ ВИ ВЪПРОСИ И КЪМ СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА СЪОТВЕТНИЯ РАЙОН:

1. Стефан Стефанов - с. Проф.Златарски, Нова Камена, Каблешково, Кладенци, Градница и Главанци;

2.Ганка Иванова - с.Честименско, Безмер, Гуслар, Кочмар и Зърнево ;

3.Мариана Мънчева- Тервел, с. Бонево, Полк.Савово, Орляк и Жегларци;

4.Славка Димитрова - Божан, Мали Извор, Поп Груево, Сърнец, Ангеларий, Коларци, Оногур и Балик

Публикувано на 31 Jul 2013