О Б Я В А

Читалищното настоятелство при НЧ „Светлина- 1942“ с. Божан, на основание чл. 15, ал. 1 от ЗНЧ /Закона за народните читалища/ свиква редовно отчетно-изборно събрание на 17.08.2013 год. от 15:30 часа в залата на Читалището при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на читалището за периода 2010-2013 год.
2. Избор на читалищното настоятелство, проверителна комисия и председател на читалището.
3. Текущи.
При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същата дата и място при същия дневен ред.

Публикувано на 19 Jul 2013