ФОЛКЛОРНА ПАЛИТРА В "ЗАЕДНО НА УЧИЛИЩЕ"

ДЕЦА ОТ ТЕРВЕЛ И ОРЛЯК ЗАЕДНО НА СЦЕНАТА В ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩОТО ОТ ФОЛКЛОРА НА ЕТНОСИТЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

СНИМКА 1 - Български обичай Еньовден

СНИМКА 2 - Клуба на училището в Орляк

СНИМКА 3 - Малка част от изработените от ученици и учители носии

СНИМКА 4 -Тататарският обичай Наврез

СНИМКА 5 -Тракийски танц на децата от Тервел


На 14 юни 2013 година се проведе заключителната проява по Дейности 4 и 5 на проект „Заедно на училище“, който Община Тервел изпълнява в партньорство с общински училища и детски градини по схема BG051PO001-4.1.05 на ОПРЧР. Фолклорната палитра представлява сценична програма, в която ученици на възраст 5-8 клас от училищата в гр.Тервел и с.Орляк представят разучени от тях танци и обичаи на етносите – български, татарски, ромски, турски. Съпътстваща проява на програмата е изложба на носии на четирите етноса, облечени на кукли-манекени с детски ръст. Целта на дейността е да се направи крачка към преодоляване на дистанцията между младежите, която се дължи на етническите им различия.Всяко едно от етническите малцинства /основно турско и ромско/, което живее на територията на община Тервел е в състояние на изолираност. Много са историческите и социалните особености на района, които препятстват процеса на интеграция на малцинствата. Наслагваните през годините и провокираните в днешно време от определени политически събития противоречия и предразсъдъци не създават предпоставки за ефективна интеграция на етносите. Въпреки трудностите обаче през последните години се реализираха много дейности, които допринесоха за създаване на благоприятна среда за интеграционния процес. Особено благоприятни по отношение на резултата са дейностите, насочени към опознаване и популяризиране на културните традиции – музика, танци, обичаи на етносите. Преди няколко години голяма част от гражданите в общината реагираха отрицателно на програми, в които се представя фолклор, различен от българския. Днес представените от ОУ Орляк на сцена в Тервел танци на етносите предизвикват симпатии и аплодисменти. В този аспект дейността, фокусирана върху взаимното опознаване на културното разнообразие на четири съжителстващи на територията на общината етноси чрез съвместно представяне на традиционни за тях празници и обичаи и то по атрактивен начин (с пъстри нови сценични костюми, красиви кукли) е значителен принос за интеграцията на деца и ученици от етническите малцинства, съпроводено с възпитаване на толерантност към различните етноси. Съществен принос към създаване на среда на етническа толерантност има участието на родителите. Част от тях участваха в залесяване на ново изградена спортна площадка в кв.”Север” на гр.Тервел.

Публикувано на 20 Jun 2013