ИНФОРМАЦИЯ

Община Тервел обяви обществена поръчка с предмет: “Закупуване на мебели за обзавеждане на новоизградено читалище в с.Зърнево”.

Предметът на поръчката включва доставка на мебели за едноетажна сграда на новоизградено читалище в с.Зърнево. Помещенията, за които са предназначени мебелите са:зала,компютърен кабинет,читалня със склад, Хранилище и библиотека със склад, клуб по танци, клуб по моделиране, клуб по рисуване и приложни излуства. Ще бъдат доставени столове, бюра,работни маси, етажерки,стелажи,шкафове,бели дъски,гардероб и изложбена витрина. За всеки артикул е представена техническа спецификация, с която следва да се съобрази доставката.

Минимално изискване към участниците е да са изпълнили най-малко един договор през последните три години, за или включващ доставка на мебели за обществени обекти – читалища,училища,социални и младежки центрове,детски градини, учебни и конферентни зали и др..

Забележка: Възложителят ще установи съответствие на участника с изискването по т.2.1., ако същият е изпълнил поне един договор за доставка или за строителство, но включващ и доставка на мебели за обществени обекти – читалища,училища,социални и младежки центрове,детски градини, учебни и конферентни зали и др..

Документацията за участие е с цена от 10 лв. и може да се закупува всеки работен ден до 17:00 часа на 28 юни 2013 г. от деловодството на Община Тервел. Оферти се подават до 17:00 часа на 05 юли 2013 г.

Публичното заседание за отварянето на оферите ще се състои на 08 юли 2013 г., в 14:00 часа в стая 201 на Община Тервел.

Документацията за обществената поръчка е налична в пълен обем на електронната страница на Община Тервел , раздел „Профил на купувача” – www.tervel.bg.

Публикувано на 07 Jun 2013