ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, приета с ПМС № 59/2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2006 г./ за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, земеделски производител Димитър Великов Димитров, с постоянен адрес с. Кладенци, община Тервел, ул. „Шеста“, № 17, като собственик на масивна стопанска сграда „Царевичен кош“ със ЗП 814 кв. м. находяща се в парцел VІ, кв. 34 по регулационния план на с. Кладенци, община Тервел, област Добрич, уведомявам кметство Кладенци и Община Тервел и засегнатата общественост, че имам инвестиционно предложение – извършване на ремонтни дейности в сградата и закупуване на следния селскостопански инвентар: 1 брой дискова брана и 1 брой компактор за обработване на стопанисваните от мен земи.

Подаване на писмени становища и мнения на засегнатата общественост към инвестиционното предложение е възможно в кметство с. Коларци и Община Тервел, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването на ИП.

ЗП Димитър Великов Димитров

Публикувано на 15 Apr 2013