ЗА РЕМОНТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА И ВОДОПРОВОДИ

Водопроводът в с. Каблешково
Пътят Честименско - Межден


В началото на м.април приключи работата на Държавната приемателна комисия, която провери изпълнението на основния ремонт, който общината направи на три участъка от общинската пътна мрежа. Фиансирането на дейностите стана факт чрез проект по Програма за развитие на селските райони. От издадените от ДНСК документи е видно, че пътят Тервел –Безмер, който е ремонтиран е с дължина от 4430 м. и представлява участък от края на регулацията на гр.Тервел до началото на регулацията на с.Безмер.Инспекторите са установили, че са изпълнени 5 зауствания към полски пътища, които имат връзка с ремонтирания участък.Поставени са мантинели двустранно по 24 м. Монтирани са общо 35 нови пътни знаци и е положена изискуемата хоризонтална маркировка.Банкетите на пътя са затревени. От строителните книжа се получава информация за производителите на материалите, вложени в обекта, както и данни за направени лабораторни тестове в акредитирани лаборатории.

Пътят Каблешково – Нова Камена е с дължина 4 900 м . и обхваща участък от края на регулацията на с.Каблешково до началото на регулацията на с.Нова Камена.За този път е изпълнено стабилизиране на банкетите с трошенокаменна настилка, както и отводняване посредством 5 нови тръбни водостока. Монтирани са метални огради съгласно предписанията на проектанта. Поставени са 51 бр. нови пътни знаци. По отношение на този участък, информираме гражданите, че в периода до приемането на обекта бяха извършени кражби на част от поставените пътни знаци, което наложи повторното им поставяне и доведе до допълнителни разходи. Апелираме към гражданите за опазване на общинското имущество. Средствата на общината са предназначени за всички и ненужните разходи в крайна сметка ощетяват ползвателите на услугите, които общината извършва и които са необходими – детски градини, старчески дом, патронаж, улично осветление, пенсионерски клубове , младежки програми, културни прояви и всичко останало, което се върши в полза на гражданите.

Пътят Тервел-Полк.Савово е с обща дължина 3360 м. и обхваща участък от края на регулацията на гр.Тервел до началото на регулацията на с.Полк.Савово.Тук са изпълнени в големи обеми локални ремонти, за да се постигне възстановяване на пътното тяло до проектното ниво. Ремонтирани са съществуващи водостоци и са изградени нови – общо 6 броя, обезопасени с метални огради.Банкетите са стабилизирани с трошенокаменна настилка. Поставени са 51 бр. нови пътни знаци.

След приемането на ремонтираните участъци общината ще разплати на изпълнителя направените от него разходи по договора му с общината и ще внесе искане в Държавен Фонд Земеделие , за да си възстанови платените на изпълнителя суми по одобрения през есента на 2011 г. общински проект по Програма за развитие на селските райони.

Към края си е подмяната на водопровода по главната улица на с.Каблешково. Изградено е главното трасе, направени са изкопите за сградните отклонения. Финансирането е по Програма за развитие на селските райони.След като приключи работата по водопровода улицата ще бъде преасфалтирана.

Началото на пролетта даде старт и на един много важен за общината и дълго чакан ремонт – този на пътя Честименско-Межден. От години пътят бе непроходим в следствие на зейналите огромни дупки в пътното платно. Сега се извършва основно възстановяване на пътното тяло, правят се локални ремонти , полагат се бордюри в населените места, оформят се легла за бетонови канавки извън регулация.Трасето на пътя е 11 км. и представлява участък от републиканската пътна мрежа.Приблизителната стойност на работите е 5,8 млн.лева.

Публикувано на 10 Apr 2013