ИНФОРМАЦИЯ

Община Тервел обяви обществена поръчка с наименование “СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 13 БРОЯ УЛИЦИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ”. Предметът на поръчката включва: Строителен надзор в обхвата на ЗУТ за строеж от четвърта категория, по смисъла на чл.137,ал.1,т.4 от ЗУТ и 4-та категория, буква „а”, т.4 от НАРЕДБА № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Строителните дейности целят да се отремонтира и подмени асфалтовата на стилка на улици в гр.Тервел и села в Общината, за да се подобрят условията за движение по тях. Консултантът за упражняване на строителен надзор трябва да осигури правоспособни за упражняване на строителен надзор лица съобразно видовете работи, които ще се извършват в хода на строителството. Техническите лица, определени от строителния надзор съставят актове и протоколи в хода на строителството на обекта след извършените проверки, огледи и измервания на място и само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ за съответните извършени СМР. Консултантът за упражняване на строителен надзор осъществява контрол и по количествата на изпълняваните СМР, като проверява и подписва изготвените за това актове.Консултантът за упражняване на строителен надзор участва в състава на приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа с цел издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на същия.

Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 11.03.2013 г. Оферти могат да се подават до 09.04.2013 г.

Публикувано на 18 Mar 2013