РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 21 МАРТ

Общинските съветници ще обсъдят и приемат отчет за дейността си за второто шестмесечие на 2012 г.От документа става ясно, че през тези месеци общинският съвет е заседавал четири пъти и е приел 88 решения.Представен е и финансов отчет на разходваните средства за цялата 2012 г. , от който е видно, че за дейността на общинския съвет през миналата година са разходвани общо 96 508 лв. – за заплати, осигурителни вноски, горива и материали за издръжка, както и за награден фонд и финансиране на участие на деца и младежи в общински прояви.

Друг отчет , който ще разгледат общинските съветници е този за изпълнението на Общинския план за развитие през 2012 г. Представени са актуални към 2012 година данни за баланса между растениевъдството и животновъдството в общината, такива за безработицата, заетостта, социалните услуги и други съществени аспекти от живота в общината.Изброени са дейностите , мерките и проектите , които са реализирани през 2012 г. в изпълнение на разписаните в Общинския план за развитие приоритети.

Друго от предложенията за разглеждане обхваща Общински план за младежта в Община Тервел за 2013 г. В документа са систематизирани данни за образователно равнище на населението, тенденции в средното образование, възможности а професионална квалификация , предлагана от ПГТО и от Дирекция „Бюро по труда”, реализирани проекти, адресирани към ученици и младежи. Представена е информация за спортни и други младежки дейности ( доброволчески инициативи,ваканционни занимания). Засегната е и дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Общинските съветници ще разгледат и годишен доклад за изпълнение на оперативния план на стратегията за социални услуги на Общината. В документа се засяга дейността на Дома за стари хора, за който 2012 г. е втора година от началото на съществуването му, предоставя се информация за мерките за интегриране на деца с увреждания в масови детски градини и училища, очертават се изпълнени общински ангажименти, чрез които се работи за подобряване на достъпа на деца от ромски произход до образование.Подробно се описват предлаганите от общината и образователните звена към нея извънкласни форми за учениците.Значително място в документа се отделя на работата на домашен социален патронаж, включително и на предприетите мерки за изпълнение на нови проекти, с които да се открият и оборудват негови филиали в по-отдалечени от общинския център населени места.Споменати са и клубовете на пенсионера – в качеството им на структури, осигуряващи подкрепа на хората в нетрудоспособна възраст, включително и откритият през 2012 г. клуб на пенсионера в с.Нова Камена.Отчетена е и работата на общинската „Обществена трапезария” – социална услуга, която се предлага от 2009 г. и се финансира чрез общински проект към Фонд „Социална закрила”. В документа се засягат инвестиционните начинания на общината за разкриване на три дневни центъра за социални услуги , които да се финансират чрез общински проекти в МИГ ‘Тервел-Крушари”.

Общинските съветници ще разгледат предложение, което ще позволи на общината да кандидатства в МИГ за закупуване на два нови автомобила за разнос на храна в Домашен социален патронаж. В момента за тази цел се ползват автомобили под наем, което натоварва излишно общинския бюджет. Друго предложение за съветниците цели да се вземе решение за кандидатстване през 2013 г. с проект в МИГ, посредством който да се преустрои саморазрушаващата се сграда на бившата здравна служба в с.Нова Камена в център за социални услуги с кухня – майка за домашен патронаж и трапезария.

Публикувано на 18 Mar 2013