РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Българинът е човек, който цени образованието и дава мило и драго, за да изучи децата си. Така е било през Възраждането, дали е така и днес , всеки може да прецени сам. Общините са институциите, ангажирани с финансовото обезпечаване на образованието , с изключение на професионалното такова. В нашата община образователни и възпитателни дейности се предлагат в 16 детски градини , от които 13 в селата и седем училища, от които шест в селата.

През 2013 г. в общинските детски градини са записани 673 деца, т.е с 12 по-малко от миналата 2012 г.Общината запазва същият брой детски градини, за да бъде услугата достъпна в по-голям брой села.Заплатите на персонала считано от 1.01.2013 г. се увеличават ,за да бъде постигнато съответствие с Наредбата,която регламентира увеличение на заплатите в сектор ‘Образование”със средно 10 %. Продължава изплащането на т.нар.СБКО, което е в размер на 3 % от средствата за Фонд „Работна заплата”.Осигурени са средствата за храни и горива, както и за текущи ремонти за привеждане на сградите в съответствие с хигиенните норми. За съжаление така направените разчети не позволяват обновяване на мебелите в детските заведения, което е належащо и за него не съществува възможност за ползване на европейско финансиране.Общината ще разчита на собствени ресурси, за да започне поетапно да подменя подови настилки и мебели в детските градини.

В училищата през тази година финансирането се разпределя на база 1472 ученика, в сравнение с по-големия брой - 1514 през 2012 г. Средствата за общинските училища през 2013 г. са с 80 000 повече от миналата година.Увеличението се дължи на нарастване на единния разходен стандарт. През 2012 г. За всеки ученик в училище са били осигурявани 1475 лв. , докато през тази година те са 1570 – т.е. увеличението е 6,44 % и компенсира негативния ефект от намалението на броя ученици. Допълнително са осигурени средства за закуски и храна на ученици, транспорт на ученици и учители и подобряване на материалната база в училищата.Формулата, с която се разпределят средствата за училищата тази година предвижда 99 % разпределение на база брой ученици във всяко училище и 1 % добавка, чрез която се подпомага училището в Орляк, за да осигури столово хранене на всички свои ученици. Решението за осигуряване на такава добавка се корени в обстоятелството, че училището в Орляк не е средищно и не получава финансиране за целодневна форма на обучение на децата от трети до осми клас. В същото време осигуряването на топла храна на обяд е от решаващо значение за задържане на учениците в училището и подобряване на качеството на образователния процес. През 2013 г. се осигуряват допълнително по 520 лв. за всеки ученик, който е включен в целодневна форма на обучение - в средищните училища и от първи до трети клас в останалите училища. Общинските средищни училища са СОУ в Тервел и основните училища в Нова Камена и Коларци.

Публикувано на 03 Mar 2013