ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИГ ПРЕЗ 2013

Програма за развитие на селските райони.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони -
„Европа инвестира в селските райони”


От 1.02.2013 г. МИГ започна прием на проекти по 2 мерки, насочени към кандидати, които са земеделски производители – мярка 121 и мярка 311. Мерките ще бъдат отворени за желаещите да кандидатстват до 30.09.2013 г. или до изчерпване на средствата по тях. През първия месец след старта на приема са приети като годни за оценка два проекта на земеделски производители, като и двамата бенефициенти са от Община Крушари. Това са първите два проекта , постъпващи за оценка в МИГ , които предвиждат инвестиции в Община Крушари. През първите шест месеца работа на МИГ ( договорът за финансирането бе подписан на 13 юни м.г.) всички подготвени проекти бяха на бенефициенти от Община Тервел, включително и от общинската администрация.
Първият внесен проект през новата година е по мярка 121 и чрез него земеделецът Бюлен Мустафа от с.Габер, обработващ 1500 дка земя очаква да получи средства, с които да подпомогне стопанството си при покупката на нов зърнокомбайн . Проектът е стойност от 149 995.00лв. без ДДС, от които чрез МИГ ще бъдат осигурени 74 997,50 лв. без ДДС.
По мярка 311 кандидатства друг земеделец от Крушарско - ЕТ "ХАН ТЕЛЕРИГ - Юзджан Юсеин".Инвестиционното намерение включва преустройство и пристройка на съществуващ обект за обществено хранене в къща за гости с шест места и механа в с.Телериг .Кандидатства се за 139 273,60 лв. без ДДС, от които финансова помощ чрез МИГ – 97 491,56 лв. без ДДС.Така семейният бизнес на Юзджан Юсеин ще се разшири и фамилията паралелно със земеделието , ще развие и дейности свързани с места за настаняване и развлечение . Доброто качество на услугите в сферата на туризма и отдиха е нещо, което липсва в малките населени места не в по-малка степен, отколкото работните места.С този мотив МИГ Тервел-Крушари ще предложи този проект за финансиране пред Държавен Фонд „Земеделие”.
В първите две седмици на март в МИГ очакват подготвените проекти на други двама земеделци, този път от Община Тервел. Единият проект е за създаване на овощна градина , а другият е насочен към инвестиции за техника, чрез която се модернизира производството на лавандула.В ход е и подготовка на още проекти по мярка 121. Предстои да бъдат внесени и проекти от бизнеса - по мярка 312.Продължава подготовката и на 2 проекта по мярка 123, в т. ч един за изграждане на мандра в гр.Тервел и втори – за инсталация за екобрикети в населено място в Община Крушари. Двете общински администрации също работят по проекти за публични услуги и благоустройствени дейности, които ще внесат в МИГ.

Публикувано на 03 Mar 2013