ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2006 г./ за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, Иван Веселинов Иванов, с постоянен адрес гр. Тервел, ж.к. Изгрев, бл.13, ап.3, община Тервел, област Добрич, уведомява Община Тервел и засегнатата общественост, че има инвестиционно предложение - “Създаване на насаждение от лавандула и закупуване на малогабаритна земеделска техника за поддържане на сливова градина”. Насаждението ще се създава върху собствени земи, с обща площ от 39,236 дка, в землището на гр. Тервел, община Тервел.

Подаване на писмени становища и мнения на засегнатата общественост към инвестиционното предложение е възможно в Община Тервел, всеки работен ден от 8:00 до12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването на ИП.

Публикувано на 03 Mar 2013