„ПЪРВА КОПКА „ ЗА ВИК ПРОЕКТАНачалото на строителния сезон, 15 март е и планираното начало на строителните дейности , които ще позволят няколкото улици в Тервел, които нямат канализация да бъдат включени в канализационната мрежа. Паралелно с изграждането на нова канализация в същите участъци ще бъде подменен и водопроводът. Това ще доведе до намаляване на броя на авариите и водозагубите в града като цяло. Проектът предвижда още изграждане на нови участъци и реконструкция на съществуващи такива по отношение на колекторите в северната част на града, които излизат извън регулацията му и го свързват с пречиствателната станция.Съществена част от инвестицията е и помпената станция за отпадни води, чиято функция ще бъде свързана с преодоляване на денивелацията, която съществува между пречиствателната станция на Тервел и южната част на града. Всъщност тази денивелация е и причината, поради която хората в южната част на града досега не бяха включени в канализационната мрежа. Изпълнител на строителството е консорциум от три строителни фирми – „Валмекс” ЕООД София, „Драгиев и Ко” АД Пловдив и „Пътно строителство” АД Добрич.

Консорциумът е избран за изпълнител след проведена обществена поръчка , в се конкурираха петима участници – четири търговски дружества и един консорциум.Изборът на изпълнител и класирането на участниците не бяха оспорени и това позволи навременното започване на строителството.Паралелно с изборa на строител , отново без оспорване на резултата, приключи и изборът на фирмата, която ще осигури строителния надзор. Кандидатите за тази услуга също бяха пет. Класиран на първо място е „Пътинвестинженеринг” АД София – дружество с дългогодишен опит в строителния надзор и офиси в Добрич и Силистра. Времето, което бе необходимо за подготовка и обявяване на конкурсните документи, както и за провеждане на процедурите, бе ползвано и за приключване на всички дейности по предпроектните фази – изменения на подробни устройствени планове, промяна на предназначението на засегнати от водните съоръжения земеделски земи.Разрешението за строеж бе издадено в края на м.февруари т.г. и влиза в сила на 6 март.

Освен мрежовите съоръжения,проектът предвижда и реконструкция и модернизация на пречиствателната станция.Инвестицията в този етап на проекта е не по-маловажна, тъй като касае въвеждане и обезпечаване с машини и съоражения на технологичен процес на пречистване, съчетан със строителни работи. Процедурата за избор е отворена, конкурират се отново пет на брой участника – три консорциума с участие на фирми с чуждестранен мениджмънт и две български фирми.Текат последните етапи от избора и очакваният срок за сключване на договор е не по-късно от 30.06.2013 г.Изпълнението на пречиствателната станция е на инженеринг – похват, който дава гаранция за съвместяване на строителни дейности и оборудване и постигане на оптимален резултат от прилагането на технологията на пречистване.

Срокът за изпълнение на мрежовите съоръжения е 8 месеца, считано от датата, на която ще бъде открита строителната площадка. Със същата продължителност е и изпълнението на инженеринга на пречиствателната станция. Въпреки, че Общината е подписала договор за финансиране за сума над 17 000 000 лв., действителните разходи по проекта ще бъдат на по-ниска стойност, тъй като избраните изпълнители на дейностите в резултат естествените процеси на конкуренцията при обществените поръчки са предложили по-ниски от одобрените по проекта цени.
Крайният срок за приключване на всички работи по проекта е 31.12.2014 г.

Първата копка бе направена в края на улица “Струма”, при пресичането и с ул.”Тича” – две от улиците в Тервел, които до момента нямаха канализация. Символично начало на строителните работи дадоха Областният Управител Желязко Желязков, Представителя на Управляващия Орган на ОПОС Спиридон Александров и Кмета на общината Живко Георгиев.

Публикувано на 03 Mar 2013