Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: Акценти от първото за годината заседание на Общински съвет – гр. Тервел

Община Тервел представи отчет за изпълнението на бюджета за 2012 година. Това стана на първата за годината сесия на Общински съвет, която се проведе на 8 февруари. От отчета става ясно, че годишния план за общинските приходи е изпълнен на 100 процента. Най-добър темп на изпълнение има при данъчните и неданъчните приходи – съответно 102 процента и 99 на сто. Събрани са 664 918 лв. от различни видове данъци, които фирмите и гражданите дължат на местния бюджет и 610 592 лв. от наеми на общински земи, жилища, земи /ниви, пасища, лозя/.

Тези средства се ползват за всички местни дейности – издръжка на детски заведения, медицински център, сметосъбиране и чистота, улично осветление, благоустрояване, ремонти на сгради на детски градини, кметства, културни прояви, социални услуги, подготовка на технически проекти, такси и разходи, които общината заплаща на държавни институции във връзка с дейностите си, издръжка на кметства и общинска администрация и др.

За спортни и младежки дейности на общината за 2013 год. са разчетени 12 900 лв., а в програмата на общината за традиционни културни прояви са предвидени 93 900 лв.

През бюджетната 2013 год. с приходи ще бъдат подпомогнати и клубовете: ФК „Септември- 98“ гр. Тервел – 108 400 лв.; КЛА „Атлетик“ гр. Тервел – 10 000 лв.; ФК „Вихър“ с. Жегларци – 12 700 лв.; ФК „Сокол – 2008“ с. Зърнево – 13 700 лв. и ФК „Стрела“ с. Орляк – 13 200 лв.
След като бяха анализирани нивата на приходи и разходи, се стигна до извода, че трябва да бъдат осигурени допълнителни средства за сметка на събраните местни приходи, за да се извършат належащи ремонти на обекти в селата. За основни ремонти на кметствата са разпределени сумите: с. Орляк – 5 000 лв.; с. Кочмар – 7 000 лв.; с. Ангеларий – 7 000 лв.; с. Коларци – 10 000 лв.; с. Оногур – 7 000 лв.; с. Безмер -10 000 лв.; с. Каблешково – 10 000 лв. и за с. Бонево са заделени 7 000 лв.
За основен ремонт на ЦДГ – с. Орляк се заделят 10 000 лв.; ЦДГ - с. Коларци – 15 000 лв.; за ЦДГ – с. Поп Груево – 15 000 лв. и за покривната конструкция в ЦДГ- с. Градница са разчетени 10 000 лв. Всички изброени сгради имат нужда от обновяване на покривните си конструкции и от текущи ремонти на помещенията. За съжаление тези сгради са неефективни, тъй като са разчетени за много голям брой деца, но от десетки години не се ползва целият им капацитет. По този начин разходите за издръжката им са несравними с приходите и обществената полза от предлаганите в тях услуги. Най-големите детски заведения – тези в Тервел, не се нуждаят от основни ремонти, тъй като са в добро състояние след реновирането си през 2008/ 2009 г. При тях се извършва само освежаване и хигиенизиране на помещенията.

За здравните служби в с. Орляк и с. Безмер са заделени съответно 5 000 лв. и 10 000 лв.

За основен ремонт на читалищните сгради в селата са разчетени съответно – с. Балик - 10 000 лв., с. Каблешково – 25 000 лв. и за с. Градница - 5 000 лв.

Предвижда се още да се ремонтират общинските пътища за линиите: гр. Тервел – с. Безмер ( района на моста до СБА) са разчетени 21 400 лв.; с. Безмер – с. Мали Извор – 40 000 лв.; с. Божан – с. Поп Груево – 40 000 лв.; с. Жегларци – с. Бенковски – 40 000 лв. и за линията с. Градница – с. Главанци са заделени от общинския бюджет 60 000 лв.
Общо за капиталови разходи са предвидени 407 300 лв.
Местния парламент прие отчета за изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Тервел за 2012 год. Приходите от продажби на имоти – общинска собственост за изминалата година възлизат на 236 101 лв.
Съгласно Наредбата за безплатно работно и униформено облекло и по предложение на Кмета на общината, ОбС – гр. Тервел реши да се предостави такова на 35 души заети в общинска дейност „Чистота“ и държавна дейност „Отбранително мобилизационна подготовка“, като общият размер на облеклото не може да надхвърля сумата от 150 лв.
Общински съвет – гр. Тервел даде съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от общинския бюджет в рамките на бюджетната година, във връзка с разходи по одобрени проекти по оперативни програми на ЕС, Програма за развитие на селските райони и други донорски програми, преди получаване на междинните и окончателните плащания от управляващия орган чрез ползване на временно съхраняваните в набирателната сметка на общината средства; предоставяне на временен безлихвен заем от преходните остатъци на общообразователните училища, отнасящи се до проекти с тяхната дейност и ползване на средства от приходите за такса битови отпадъци.

На вниманието на общинските съветници бяха предложени отчетите за дейността на общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в общината и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за периода 01.01 – 31.12.2012 год.

Приет бе и План за действие на общината за изпълнение на интеграционните политики /2013-2014 год./, разработен съгласно Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012- 2020 год./

Общински съвет – гр. Тервел утвърди маршрутите, списъците на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски от местоживеене до месторабота и обратно на всички лица работещи в общообразователни училища до 30.06.2013 год. и на заетите в целодневните детски градини до 31.12.2013 год.

Одобрено бе участието на общината като партньор в проект „Общи корени – Международен фестивал за народни танци“ по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 год.
Взето бе и решение, чрез което Общината ще получи 15 % авансово плащане по проекта за водния цикъл на града. Сумата, за която Общината ще внесе искане в Министерство на Околната среда и водите възлиза на 2 545 619,27 лв. През миналата година бяха получени първите 5 % от безвъзмездната помощ. Първата копка по проекта е насрочена за 1 март . Тя ще даде старт на изграждането на канализационна мрежа за живущите по улиците в Тервел, по които няма такава.

Публикувано на 16 Feb 2013