Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: НАКРАТКО ЗА ФИНАНСИТЕ НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2013 Г.

Снимка: Довършителни работи за оформяне на физкултурен салон в ЦДГ 2 - проект по ОПРЧР, започнал в средата на януари.


Двата основни инструмента, с които борави местната власт, за да осигури изпълнение на задълженията си да предлага на гражданите достъпни и качествени публични услуги, са бюджета на общината и европейските фондове. Финансите от тези два източника служат за издръжка на детски градини, училища, читалища, клубове, медицински център, здравни кабинети за ученици. Пак с тях се ремонтират пътища, обществени сгради,осигурява се заетост, предлагат се социални услуги, услуги по управление на отпадъците, младежки дейности, култура, вероизповедания, спорт и още редица други дейности в общинския център и в селата.

По отношение на европейското финансиране: През 2013 година общината ще работи по седем проекта , които са с фокус строителни дейности и по други 4 проекта за младежки дейности, социални услуги и заетост.Общо за строителни дейности Общината ще ползва 22 684 000 лв. по вече одобрени проекти от Европейски фондове – 15 000 000 лв. за ВиК инфраструктура в Тервел по Оперативна Програма „Околна Среда”, 1 000 000 лв. за медицинския център в Тервел по Оперативна Програма „Регионално развитие”, 6 684 000 по общо 5 проекта по Програма за развитие на селските райони – 2 по мярка 321 и 3 в МИГ Тервел-Крушари.Допълнително е осигурено финансиране от Фонд „Козлодуй” за саниране на читалищната сграда в Тервел.Отново извън ангажиментите , които общината има по своите проекти, през 2013 г. тя трябва да проведе процедура за избор на изпълнител и да започне да строи претоварната станция в Тервел към бъдещото регионално депо в Добрич.
Проектите за заетост, социални и младежки дейности са общо 4 – три по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” и 1 от Фонд „Социална закрила”.

През 2013 ще се подготвят още 4 проекта за кандидатстване в МИГ Тервел – Крушари и 1 за заетост. Допълнително всички обществени поръчки за строителство включват ангажимент към избрания изпълнител за назначаване на безработни лица от общината, които да участват в изпълнението на обектите.

Бюджетната рамка за 2013 г. е 8 963 116 лв., което е със 117 942 лв. повече от разходваните през 2012 г. средства. Значително е увеличението на средствата за издръжка на училищата през 2013 спрямо 2012 г. Намаляват средствата за заплати на детска ясла, както и за издръжка на здравни кабинети в училищата и детските градини.
Към края на 2012 г. общината не ползва кредити за финансиране на временен недостиг от средства за разплащания по проекти. През годината бе ползван такъв за плащания по инфраструктурни проекти , като след верифицирането на разходите крадитът бе погасен. През 2013 година се планира ползване на кредит от Фонд Флаг за плащания по Оперативна Програма ‘Околна среда”.

За да се управлява правилно приходната част на бюджета се прави се инвентаризация на общинското имущество и в програмата за управление на общинската собственост се включват допълнителни площи земеделски земи за отдаване под наем. Друга мярка за увеличаване на приходите е продължаването на започналите през 2012 г. мерки за повишаване на събираемостта на местните данъци посредством участието на кметовете на населените места.Разработен е и проект за изменение на Наредбата за цени на услуги, администрирани от община Тервел. Предвижда се актуализация на предлаганите административни и технически услуги от Общината, като таксите се приравняват на средното ниво на същите в други общини със сходни демографски и географски характеристики.Предвижда се минимално увеличение на таксите за ползване на детски градини . През 2012 г. за издръжка на детските градини (без заплати , осиг.вноски и други възнаграждения за персонала) в общината са разходвани 359 750 лв. Месечната себестойност за едно място в детска градина средно за общината през 2012 г. е 86,90 лв. Считано от 1.01.2013 г. с оглед осигуряване на балансирано и пълноценно хранене на децата при регулярно повишаващи се цени на хранителни продукти, общината повиши стойността на хранодена в детските градини с 20 %. Това води до увеличаване на разходите за храна и респективно до увеличаване на себестойността на 1 място в детска градина с нови 4,6 % ( при условно постоянни други елементи от издръжката), т.е.90,90 лв. месечно. Увеличаването на таксите в детските заведения от 19,00 на 25 лв. и от 25,00 на 30,00 лв., - средно с 22 % спрямо 2012 г. ще доведе до заплащане на цената на услугата в съотношение 30 % от родителите и 70 % от общината - т.е. таксата и през 2013 г. има подчертано социален характер и е съобразена с преобладаващо ниските нива на доходите на домакинствата в общината.

Предвижда се и актуализация на таксата за ползване на домашен социален патронаж, която сега е 35 лв. През 2012 г. реалната месечна издръжка на един домуващ в ДСП Тервел възлиза на 39.18 лв. В сумата се калкулират разходите за храна, ел.енергия, вода, гориво за транспортиране на готовата храна. Общината финансира разходите за възнаграждения на персонала и за ремонт и поддръжка на автомобилите за разнос. Считано от 25 януари 2013 г. менюто, което се състои от три ястия дневно се допълва със следобедна закуска в дните сряда и петък. Целта е да се задоволят по-пълно потребностите на възрастни хора, които не са в състояние сами да приготвят храната си. Ниво на месечна такса от 40,00 лв. отразява реално разходите за издръжка, които се поемат от ползващите услугата и запазва тенденцията за финансиране от общината на ценообразуващи по отношение на таксата разходни елементи като разходите за възнаграждения на персонала и за ремонт и поддръжка на автомобилите за разнос.

Планира се новите такси да станат факт от 1 .03.2013 г. Специално внимание е обърнато на новата възможност за узаконяване на строежи, която трябва да започне през 2013 г. и да приключи през 2014 г.
Заседанието на общинския съвет, на което ще се разгледа бюджета на проекта е с вероятна дата 4 февруари.

Публикувано на 18 Jan 2013