Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ВЕСТИ ОТ ОБЩИНАТА

• Във връзка с настъпващите зимни празници и ученическата ваканция, Община Тервел обяви празничен режим за работа на детските градини. В дните 27 и 28 декември, 2, 3 и 4 януари ще работят детските градини и детската ясла в град Тервел. Децата обаче ще бъдат приемани в дежурни групи. На 7 януари 2013 г. ще започне работа в нормален режим. Детските градини в селата ще почиват от 22 декември до 6 януари включително и ще започнат да приемат деца на 7 януари.За всички детски градини през последния месец на годината бяха осигурени горива за периода декември-януари и пакети с нови играчки за всяка детска група.В общинските детски заведения има 33 детски групи и 3 яслени. Доставките на храни са ежеседмични.

• Избрани са изпълнителите за две от поръчките по проекта за водния цикъл на град Тервел.Без обжалване на решенията за избор на изпълнител и класиране на кандидатите приключиха процедурите за изпълнение на строителство на водопроводната и канализационната мрежа и за упражняване на строителен надзор.Строителството включва изграждане на 10,34 км. нови водопроводи, с които се подменят старите такива в 33 участъка на уличната мрежа, изграждане на канализационна мрежа в трасетата, в които се изгражда водопроводната, построяване на помпена станция и два нови колектора към Пречиствателната станция. Инвестицията е на стойност 8 466 994,98 лв. Класираният за изпълнител строителен надзор печели поръчката с оферта на стойност 39 255,00.Избрани са и изпълнителите за одитор на разходите по проекта и за строител на пречиствателната станция. Все още не е изтекъл срокът , в който недоволните от класирането фирми и лица имат право да подават жалби. Независимо от резултата от евентуалните жалби обаче , проектът не е поставен в риск от забава, тъй като няма обжалване по първите две процедури ( за строителство на мрежата и надзор) и изпълнението може да започне след приключване на зимния период.

• Подготвя се последно за годината заседание на общински съвет Тервел. То ще се проведе на 19.12.2012 г. от 14 часа .Ще бъдат разглеждани въпроси свързани с актуализация на финансовите разчети на общинския бюджет, както и такива, касаещи териториалното и селищното устройство и малкия бизнес, по конкретно - пчеларството на територията на общината. Предлага се и проект за план-сметка чистота за 2013 г. Не се третира въпрос за изменение на размера в промили на таксата за битови отпадъци.Налогът ще се изчислява на база данъчна оценка за физическите лица и по-високата между отчетна и данъчна стойност на имотите на юридическите лица.Планира се през 2013 г. дейностите по сметосъбирането , поддържането на депата , зелените площи и другите публични обекти да се финансират с 463 218 лв. Сумата е само с 5 000 лв. по-малка от актуализираната план-сметка за 2012 г. През 2012 г. обаче общината е направила неприсъщ за дейността разход за придобиване на право на строеж върху идеална част от депото в с.Стожер.Приходната част на сметката и през 2013 г. се формира изцяло от събраните такси от населението и фирмите.Предвиждат се 10 000 лв. за закупуване на контейнери тип „Бобър” и 10 000 лв. за нови метални кофи за жилищните имоти с дворове. Оперативните разходи за сметосъбиране и почистване възлизат на 117 518 лв. Отчисленията, които общината ще направи към републиканския бюджет по Закона за управление на отпадъците са в размер на 40 500 лв.

• Сред материалите, които ще се разглеждат от съветниците е предложение за издаване на запис на заповед, която следва да обезпечи аванс за ДДС върху 50 % от допустимите разходи по проекта за рехабилитация на трите общински пътя, построяването на читалището в Зърнево, ремонта на тервелското читалище, водопроводът в с.Каблешково и закупуването на микробуса на дома за стари хора.Общината ще получи от ДФЗ в началото на идната година 399 514, 38 лв. за разходи за ДДС за изпълнени строителни работи по проекта.

• На общинските съветници се предлага да одобрят временни безлихвени заеми от общинския бюджет за осигуряване на средства за разплащания по проекти на две от общинските училища – в Нова Камена и в Орляк. Разходите на училищата ще бъдат възстановени от оперативната програма и ще постъпят в общинския бюджет , за да бъде възстановен безлихвения кредит.Двете училища ще ползват общо 50 000 лв. от бюджета на общината.

• Предлага се компенсирана промяна на поименния списък на капиталовите разходи.Разчетът се завишава с 26 658 лв.

• Ще се разисква и предложение за промени в бюджета на общината за 2012 г.Увеличава се приходната част с 468 200 лв.Преизпълнение към 30.11.2012 г. с 32 % се отчита по отношение на данъчните приходи.Най-голям ръст спрямо първоначалния план има при данъците върху придобиване на имущество, данъците върху недвижими имоти и тези върху транспортните средства.При неданъчните приходи най-голям ръст има по отношение на таксите за битови отпадъци – 108 000 лв. и приходите от глоби, санкции и наказателни лихви – 74 000 лв. Завишението на приходите обслужва допълнителни разходи в следните дейности: дофинансиране на дом за стари хора, заплащане на разходи за проектиране на новата читалищна сграда в с.Зърнево (разходът е недопустим по Програма за РСР, тъй като проектирането е направено повече от 1 година преди кандидатстването.Увеличават се още разходите за горива на детските градини и общинска администрация, както и субсидията за дофинансиране на медицинския център.

• Ще бъдат разгледани предложения за отпускане на персонални пенсии от Министерски съвет на две деца – 6 и 7 годишни, за които е отказана наследствена пенсия поради липса на стаж на починалия родител.

• Предлага се да се подпомогне с 500 лв. Виктория Пенкова – дете с изявени дарби в пеенето от гр.Тервел.

• Ще се вземе решение и за подпомагане на тервелчанин с аневризма.

• Предлага се общинският съвет да вземе решение, с което се регламентира безвъзмездно учредяване на право на ползване за устройване на постоянни и настаняване на временни пчелини във всякакъв вид територии, които са общинска собственост. В предложението се регламентират ограничения по отношение на отстоянията от съседни имоти , които са разписани в закона за пчеларството. Ограниченията целят да бъдат осигурени правата на гражданите. В същото време за собствениците на пчелини кметът на общината предлага да ползват безвъзмездно части от общински имоти, с което се оказва подкрепа на този вид малък семеен бизнес. Към момента държавата е осигурила безвъзмездно ползване за пчелини само по отношение на горските територии. В случай, че предложението бъде прието, пчеларите ще могат да ползват безвъзмездно всякакъв вид общински непродуктивни имоти за своята дейност, стига да спазят регламентираните отстояния от съседни имоти и условията за устройване на пчелините си.На заседанието на общинския съвет ще се разгледат пет постъпили заявления от собственици на пчелини с над 10 пчелни семейства за учредяване на право на ползване на общински имоти.

Публикувано на 17 Dec 2012