„УЧИЛИЩЕТО – ТРАДИЦИИ И МОДЕРНОСТ“

Конкурсът предоставя възможност за изява на учениците със задълбочени знания и интерес към традициите и новите модерни политики в областта на образованието в България, област Добрич и община Тервел.

Конкурсът цели:
Да провокира творческите търсения на децата и младите хора и насочи вниманието им към проблемите на съвременното образование.
Да се провокират изследователските умения за издирване на стари факти и активизират възможностите за съхраняване на традициите в областта на образованието, тяхната приложимост и обогатяване в съвременните условия,както и предизвикателствата, пред които е поставено българското училище.

Да се провокира ново гражданско съзнание и чувсво за толерантност към идеалите на миналото и амбициите на предходници и радетели за образована българска нация.


Помощни теми: „От килийно към светско образование в България“, „История на образованието в гр. Тервел“, „Учителят Йордан Йовков“, „От богатството на народното творчество към информационните технологии в училище“.

Право на участие имат учениците от II до ХII клас от училищните и извънучилищните звена. Участието е индивидуално. Класирането ще бъде в 3 възрастови групи: от II до IV клас; от V до VIII клас и от IХ до ХII клас.


Регламент: За I и II възрастова група – рисунка, стихотворение и разказ.

За разказа: Не повече от 3 страници А4 Times New Roman, 12 пункта. Заглавието може и да не отговаря на посочената тема или помощните теми, но съдържанието да е свързано с тях; да съдържа послание към читателите. Произведението да бъде написано на български книжовен език, като бъдат спазени правописните, граматическите и пунктуационните правила.

Рисунка: Размер 35/50. Техника – по избор: акварел, графика, пастел, темперна, туш и перо, маслени бои.За III възрастова група – мултимедийна презентация и есе.
За есето: Произведението да бъде написано на български книжовен език, като бъдат спазени правописните, граматическите и пунктуационните правила. Да съдържа от 1000 до 2500 знака / 2 страници/. Допускат се допълнителни илюстративни материали /до 3 страници/. Заглавието може и да не отговаря на посочената тема или помощни теми, но съдържанието да е свързано с тях; да съдържа послание към читателите.
За компютърната презентация: Обемът да е между 10 и 30 слайда. Илюстрации, графики и други се включват в рамките на посочените слайдове.

Общи условия: Конкурсът е явен. Всяка творба се придружава със следните данни за участника:
Трите имена, клас, училище/извънучебно звено, адрес, телефон за връзка.

Срок за изпращане на творбите : до 12 ноември 2012 г. включително.

Адрес:
9450 Гр. Тервел, област Добрич;
Ул. „Св. Климент Охридски“ ¹34.
СОУ „Йордан Йовков“; За Конкурса „Училището – традиции и модерност“
Телефони за връзка: 0885 565 559 и 0897 898 703
rosicastratieva@abv.bg
Конкурсните творби не подлежат на връщане с цел публикуване, презентиране и популяризиране на конкурса. Протоколите от работата на журито ще бъдат публикувани на сайта на СОУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
.........

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 19 ноември 2012 година.

Публикувано на 16 Oct 2012