ПЪРВИ ВНЕСЕН ПРОЕКТ ОТ БИЗНЕСА В МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

На 27 септември в новосъздадената информационна система на МИГ Тервел – Крушари бе регистриран първият проект на кандидат от бизнеса.Той е по мярка 121 на Стратегията и е внесен от земеделски производител – физическо лице, попадащ в категорията „Млад фермер”. По проекта се предвижда доставка на земеделска техника на стойност 91 980 лв. без ДДС. След одобрението на проекта, кандидатът ще получи половината от тази сума като безвъзмездна финансова помощ от Програма за развитие на селските райони, чрез МИГ Тервел-Крушари. Земеделският производител , който внесе проекта обработва около 500 дка земеделска земя в Община Тервел. Веднъж вече той е бил подпомаган по Програма за развитие на селските райони, но за първи път ще бъде подпомаган по подхода ЛИДЕР ( т.е. чрез МИГ). Разликата за този бенефициент е, че сегашният му проект е подготвен в Тервел , при което той не е извършвал разходи за консултантски услуги, както и никакви други предварителни разходи.
Всеки вторник и четвъртък в офиса на МИГ в Тервел ( ул.”Цар Калоян 11) се приемат кандидати за финансиране. Извършва се проучване на всеки отделен случай – документи за собственост на обекта,в който ще се инвестира, документи за легитимност и разрешителни режими на всеки вид бизнес, приблизителни параметри на технически спецификации за доставяне на оборудване за различните типове производства. Когато кандидатът планира строителни работи , той бива консултиран за видовете строежи, съгласувателните процедури в нормите на Закона за устройство на територията и специфичните за всеки вид дейност нормативи, както и за стъпките, които трябва да бъдат извървяни до получаване на разрешение за строеж за всеки отделен случай. Кандидатите получават безплатно за тях консултиране на всеки етап от предпроектния цикъл - в някои от случаите се започва с избор на терен, преминава се през изменение на Подробен устройствен план за съответния терен на бъдещата инвестиция, прави се техническо задание или среща за изясняване на изискванията към техническия проект с проектанта, пише се проект и бизнес план към него. Анализират се счетоводни документи и справки, както и разчети на параметрите на конкретния тип бизнес (парични потоци) за идните 6 или 10 години, в зависимост от вида на желаната инвестиция.
Няколко думи за проектите от бизнеса, които са за строителство ( т.е. имат усложнена предпроектна фаза) и за които се очаква да бъдат регистрирани до средата на м.ноември.
Одобрен от главния архитект на Община Тервел за издаване на разрешение за строеж е проект за устройване на фитнес зала в бизнес зона „Североизток” на гр.Тервел. Предстои да се изпратят запитвания за оферти за избор на строителна фирма, която да извърши строителните работи. Ще се съберат ценови предложения и за вече специфицираните фитнес уреди. Очаква се становището на РИОСВ Варна за инвестиционното намерение.След като се съберат всички документи по проекта, ще се състави неговия бизнес – план, ще се напишат всички необходими формуляри за кандидатстване и проектът ще бъде регистриран в информационната система на МИГ-а, за да премине към етап на оценка.
Изготвени внесен за разглеждане в отдел ТСУ на Община Тервел е технически проект за преустройство на съществуваща сграда в къща за екологичен туризъм в гр.Тервел. Предстои събиране на оферти за строителство и за оборудване. Следва бизнес – план и подготовка на проекта за внасяне.
Работи се по един проект за преустройство и разширяване на механа в с.Телериг (Община Крушари), както и по няколко проекта за доставки на оборудване на две малки животновъдни ферми и производствени цехове (подправки, закуски), както и на земеделски производители. Подготвя се проект за нова мандра в гр.Тервел и за разширяване дейността на къща за гости в с.Безмер. Част от проектите ще бъдат оценявани в началото на 2013 г., тъй като няма да имат пълна готовност за регистриране до 30 ноември 2012 г., когато приключва първия прием на проекти в МИГ Тервел-Крушари.
Работата на МИГ с кандидатите започна след като в периода 28-31 август т.г. се проведоха 4 информационни дни – 2 за бенефициентите от Община Крушари и 2 за гражданите на Община Тервел. На 28 август в Община Крушари бяха презентирани мерките , които подкрепят земеделските производители – 121 и 311. На 29 август същите две мерки в аспекта на кандидатстване в МИГ-а бяха разяснени на тервелчани. На 30 август в Крушари се разгледаха правилата за кандидатстване по мерки 123 и 312 – ориентирани към бизнес, различен от земеделския ( преработване на земеделски продукти, производства от различен тип , услуги, туризъм). На 31 август и в Тервел желаещите да научат нещо повече за възможностите си да бъдат финансирани чрез МИГ представители на неземеделския бизнес получиха нужната им базова информация. В четирите дни на семинарите присъстваха повече от 100 души от двете общини. Всички бенефициенти, които вече работят свои проекти за внасяне , както и този, внесъл първия за МИГ проект бяха сред участниците в четирите обучителни семинара.


Публикувано на 01 Oct 2012