ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПОЛУЧИ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Става дума за проект „Преструктуриране на МБАЛ Тервел в медицински център”. Проектът бе внесен за разглеждане и оценка на 1 юни т.г. Подготовката му започна през м.януари.
Малко предистория: В средата на декември 2011 г. Министерски съвет одобри изменение в концепцията за преструктуриране на болничната помощ в България, след което стана възможно Община Тервел да има шанс за финансиране на дейности за създаване на добра материална база на медицински център в Тервел – разбира се, шансът можеше да бъде усвоен ако се подготви проект , който да бъде одобрен от управляващия орган на програмата, в случая – Министерство на регионалното развитие. В последните дни на декември, дни след публикуването на Концепцията на МС , Кметът на общината свика извънредна сесия , в която на общинските съветници за втори път бе представена информация за лошото финансово състояние на тервелската болница и бе обоснован фактът, че видовете медицински услуги, които се предлагат в нея съответстват на обхвата на друг тип лечебно заведение – медицински център. Общинските съветници приеха решение да се стартира процедура за вливане на болницата в медицински център. Започнаха се дейности по устройването, въвеждане на правила за работа , получаването на разрешителни за дейност на центъра . Подготвиха се документите за сключване на договор за финансиране на работата на центъра със здравната каса. За управител бе избран Д-р Марин Цонев.Паралелно с устройването на новото лечебно заведение , което заработи по договор със Здравна каса през м.февруари 2012 г., започна работа по техническото проектиране и специфициране на медицинското оборудване за кандидатстване по новообявена схема на ОПРР. В проектантския екип за част „Медицинска технология” участва арх. Илинда Симеонова – проектирала преустройства в няколко известни като имена лечебни заведения в София. След техническия проект и подбора на видовете оборудване, започна писането на проекта и подготовката на документите за кандидатстване. Общината подготви проекта без ползване на външни консултанти . Не се предвижда ползване на такива и за подготовка на тръжните процедури. Обичайно общините ползват консултантски услуги за този тип дейности . Управлението на проекта ще става също от служители на общината. В бюджета на новия проект се реализира икономия, благодарение на наличния кадрови капацитет на общината, позволяващ справяне с целия проектен цикъл без ползване на консултантски услуги (предпроектни дейности, писане на обосновки, апликационна форма, бюджет и правене на анализи, подготовка на документи за обществени поръчки, строителство, доставки на специализирано оборудване, междинни и окончателни отчети, постигане на съответствие с индикатори за резултат от проекта) . Икономията от средства послужи за осигуряване на ресурс за нов апарат за електротерапия за физиотерапевтичния сектор на центъра. Максималният размер на проекта, лимитиран от ОПРР е 1 млн. лв. за всички дейности,вкл. консултантски услуги, при това с ДДС. В този аспект, наличието на подготвени хора в Общината , позволява повече инвестиции в материалната база на центъра по проекта, вместо разходване на суми за консултантски услуги.
Какво ще се случи след този проект: Два от блоковете на бившата болница ( старата част на сградата ) ще се превърнат в нов медицински център с отделен вход с рампа за хора в неравностойно положение и ще се обособят като ново крило в огромната болнична сграда. Целта е да се освободи изцяло новата част на болницата, за да се ползва тя за следващи начинания на общината в сферата на публичните услуги. Паралелно с това се цели оптимизиране на площта на медицинския център с цел удобство за пациентите му и ефективност на разходите му.
Ще се изгради нов рентгенов сектор , в който ще се разположат нов рентгенов апарат и мамограф. До момента в Тервел не е работил стационарен мамограф – никога до сега. Жените ще имат възможност да си правят необходимите профилактични или по назначение прегледи на място в Тервел, за да се ограничат случаите на рак и други патологии на млечната жлеза. Изцяло на ново място ще бъде разположена и лабораторията, както и кабинетите на специалистите. Секторът за детски болести ще има отделен вход, регистратура и повече помещения, съобразени с възрастта на малките пациенти .Изгражда се ( на втория етаж) сектор за еднодневна хирургия и стационар от стаи за пациенти, които се нуждаят от кратък престой в центъра. Само секторът по физиотерапия запазва досегашното си разположение, поради специфика на изискванията към него, които не могат да бъдат удовлетворени при разполагане на етаж 1, каквото беше желанието на общината. За него се предижда само текущ ремонт в рамките на проекта. За сметка на това обаче ще се монтира асансьорна платформа, която да служи в случай на ползване на физиотерапията и кабинетите на втория етаж от трудноподвижни граждани. Всички помещения ще имат нова дограма, ново отопление и топлоизолация, голяма част от тях – нови подови настилки, стенни облицовки , санитарни помещения.
Строителните работи имат прогнозна стойност 581 491, 71 лв. без ДДС. Реалната стойност на договора за строителството ще се определи след провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител. Медицинското оборудване по проекта е на стойност 195 210 лв. без ДДС и за закупуването му също ще се прави процедура по Закона за обществените поръчки. Предвидена е доставка на линейка, мамограф, маса и вертиграф за закупения през миналата година рентген, биохимичен анализатор и микроскопи за лабораторията, апарат за електротерапия за сектора по физиотерапия, ехограф , автоклави за стерилизиране на медицинския инструментариум. Общата стойност на проекта е 999 232,64 лв. с ДДС и включва още разходите за проектиране, строителен и авторски надзор, одитиране на разходите, публичност.
Писмо за одобрението е получено от МРРБ в Община Тервел на 27.09.2012 г. Предстои подписването на договора за финансиране и стартирането на процедурите за избор на изпълнител. По тази схема за кандидатстване са подготвили и подали проекти само пет общини (по данни оповестени от ОПРР), като някои от общините са кандидатствали само за закупуване на ново оборудване и освежаване на съществуващи помещения. Фактите говорят сами по себе си за сложността на начинанието, предприето от общината.
Всичко изложено до тук показва , че общината ще изпълни ангажимента си към гражданите по отношение на своята част от отговорността за качеството на медицинските услуги – материалната база. Няма човек обаче, който да не се е сблъсквал с един друг проблем – липса на добре подготвени и имащи добро отношение към пациентите си медицински кадри във всички сфери на така нареченото здравеопазване. Като че ли такива вече виждаме само във филмите. Все по-често се налага да търсим медицинска помощ в Добрич, а при нужда от преглед от определен вид „тесни” специалисти – дори и във Варна. Очевидно е, че младите лекари и медицински кадри предпочитат да работят в чужбина или в трите най-големи градове в страната, където потокът от пациенти е неспирен, а възнаграждението – повече от добро. Този проблем не може да бъде разрешен в Тервел. За това се изисква ефективен механизъм, регламентиран законово и регулиран на ниво по-високо от която и да е община. Силно се надяваме верният път за разрешението му да бъде намерен, докато в Тервел текат дейностите по новия проект.

Публикувано на 01 Oct 2012