ОБЯВА от ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че в Община Тервел е заявено инвестиционно предложение „Изграждане на нов обект-дълбочинен сондаж за промишлено водоползване с цел напояване на собствена овощна градина„ както следва:

Инвестиционното намерение включва направа на дълбочинен сондаж в поземлен имот с номер 72271.31.6 по кадастралната карта на гр.Тервел, с площ на имота 80.004 дка.Територията е с трайно предназначение – земеделска, с начин на трайно ползване – овощна градина.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Тервел или в РИОСВ - Варна, ул. "Ян Палах" ¹4.

Публикувано на 17 Sep 2012