Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

• На 12 септември ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет в Тервел.Съветниците ще разгледат предложения за актуализиране на няколко общински наредби: Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел,Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Тервел, Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тервел. Измененията на наредбите са свързани с промяната на структурата в общинската администрация, с промени в нормативната база в сферите, които касаят трите наредби, с необходимостта да се прецизират определени текстове в следствие на практики по прилагането им или препоръки на контролни органи.Не се предвиждат промени в размера на такси, заплащани от гражданите.

• Общинският съвет ще вземе решение по три предложения за кандидатстване на Общината с три проекта към стратегията за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари – прием 2012 г.Проектите са по 321 и 322 мярка на стратегията и бяха подробно описани в бр.17 на общинския вестник.

• Общинският съвет ще промени и начин на трайно ползване за части от няколко общински имота , които са отдадени под наем на земеделци като обработваеми земи, но представляват самозалесили се територии, непригодни за земеделски обработки.Състоянието им е установено от комисия, включваща и представители на Общинска служба „Земеделие”.

• Продължават дейностите за събиране на дължимите от граждани и фирми данъци и такси за предходни години- т.нар.недобори. След като бяха събрани доброволно внесените след уведомителни писма данъци и такси, се преминава към връчване на покани за доброволно изпълнение и към крайния етап на процеса – принудително изпълнение. За всички граждани и фирми, които не бъдат намерени за връчване на поканите ще се прилага законовата норма от ДОПК, която позволява публично обявяване на задълженията и длъжниците на сайта на общината и пристъпване към принудително изпълнение по събирането на дълга.През месеците юли и август са събрани около 90 000 лв. от неиздължени за минали години данъци и такси.Това позволява нивата на месечните такси за ползване на детски градини и домашен социален патронаж да останат ниски и непроменени до края на годината – 25 лв. за детска градина и 35 лв. за домашен патронаж.Проучванията на общината сочат, че тези две такси в нашата община са сред най-ниските в страната.

Публикувано на 11 Sep 2012