ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2012

Общината представи отчета за първото полугодие на Бюджет 2012 г.Какво казват цифрите и до каква степен те влияят или могат да повлияят на събитията в града и общината ?

Шестмесечният план за общинските приходи е изпълнен на 93 %. Най- добър темп на изпълнение има при данъчните и неданъчните приходи – съответно изпълнение на 125 % и 115 %. Събрани са 345 092 лв. от различни видове данъци, които фирмите и гражданите дължат на местния бюджет и 545 184 лв. от наеми на общински земи, услуги , извършвани от общината и рзпоредителни сделки с общинско имущество. Сумите не се различават съществено от същия период на миналата година. Тези средства се ползват за всички местни дейности – издръжка на детски заведения, медицински център, сметосъбиране и чистота, улично осветление, благоустрояване, ремонти на сгради на детски градини, кметства, културни прояви, социални услуги ,подготовка на технически проекти, такси и разходи, които общината заплаща на държавни институции във връзка с дейностите си, издръжка на кметства и общинска администрация и др.

Общият процент на изпълнението на шестмесечни план е 93 % , тъй като има забавяне в усвояването на средствата от субсидията за целеви капиталови разходи. Парите се осигуряват и разплащат, след като даден обект бъде изпълнен и приет за разплащане. Тази година основният обем ремонтни дейности ще се изпълняват през м. август и по тази пръчина сумата на изпълнението към края на шестмесечието е по-малка от планираното. Разбира се, общината ще усвои тези средства за така належащите ремонтни дейности през месеците август и септември.Към 30.06. 2012 г. Общината разполага с общо 5 632 566 лв. средства , получени като аванси за нейни европейски проекти. До края на годината по-голямата част от средствата ще бъдат разходвани за изпълняваните в момента проекти – пътища, читалищни сгради, водопроводни съоръжения. Държавната субсидия за дейностите , свързани с децата е намалена с общо 97 997 лв.Причината е в намалелия брой на децата в детски градини, училища и ясли през тази учебна година спрямо предходната. С тези средства се намалява сумата за заплати в детски градини и ясли, както и издръжката на училищата, при които има редукция на броя ученици. Проблемът с неоптимизираната мрежа на детските заведения отново напомня за себе си и очевидно очаква разрешението си.

След като бяха анализирани нивата на приходи и разходи за първото полугодие, се стигна до извода, че трябва да бъдат осигурени допълнителни средства за сметка на събраните местни приходи, за да се извършат належащи ремонти на обекти в селата – така за ремонт на ЦДГ в с.Безмер се заделят 18 000 лв, за сградата, в която се помещават детската градина и училището в с.Каблешково – 22 213 лв., за детската градина и кметството в с.Честименско – 10 000 лв., за училището в с.Нова Камена – 6 000 лв., за детската градина в с.Поп Груево – 10 000 лв.Всички изброени сгради имат нужда от обновяване на покривните си конструкции и от текущи ремонти на помещенията. За съжаление тези сгради са неефективни, тъй като са разчетени за много голям брой деца, но от десетки години не се ползва целият им капацитет. По този начин разходите за издръжката им са несравними с приходите и обществената полза от предлаганите в тях услуги. Най-големите детски заведения – тези в Тервел – не се нуждаят от основни ремонти, тъй като са в добро състояние след реновирането си през 2008/2009 г. При тях се извършва само освежаване и хигиенизиране на помещенията.

Отчетът на общината бе разгледан и приет на редовно заседание на Общински съвет Тервел.На същото заседание беше прието и решение, от което става видно, че не се правят промени в структурата и числеността на общинска администрация, с изключение на изискваните от последните законови изменения , касаещи организацията на работа в общинските дирекции.Председателят на Общинският съвет представи отчет за проведените заседания през първите 6 месеца на годината. От отчета става ясно, че Общинският съвет е имал 5 редовни и 1 извънредно заседание, на които са разгледани и приети решения по 84 предложения , внесени от общинската администрация.Отчетът съдържа още информация за проведени заседания на постоянните комисии, за разходите за заплати и други плащания на общинския съвет, както и данни за отсъствията на общински съветници от заседания в зала и такива на комисиите от съветници. Рекордьор по отсъствия е съветничката Илдъс Салим, която е отсъствала от 5 от общо 6-те заседания на колективния орган на местната власт в Тервел.
На седмото по ред заседание на Общинския съвет в края на м.юли беше разгледано и предложение за одобряване съществуването на маломерни и слети паралелки в общинските училища през предстоящата учебна година. От предложението става ясно, че от общо 7 общински училища само в 1- СОУ Тервел, всички паралелки ще отговарят на нормите за брой деца. Всички училища по селата работят с много по-малко деца от нормативите за това.В училището в с.Безмер ще има 3 паралелки , в които ще са записани само по 13 ученика и 1 паралелка с 15 ученика. В Коларци ще има една паралелка с 12 деца, една с 13 и 1 с 11 ученика. В началното училище в с.Каблешково всичките 4 паралелки са с по 10 деца, което навежда на мисълта , че през голям брой от учебните дни, поради характерните за малките ученици отсъствия във всяка от 4-те класни стаи ще има не повече от 6-7 деца.В основното училище в с.Зърнево освен трите маломерни паралелки от по 13 и 10 деца, ще има и 1 слята паралелка, в която ще учат деца от втори и трети клас. Общият брой на учениците в тази слята паралелка е 13.В Орляк ще учат с две маломерни паралелки – от по 13 и 15 ученика. В с.Нова Камена, в което училището е средищно, т.е. в него учат деца от няколко съседни села , ще започнат учебната година с 2 маломерни паралелки и 1 слята от малчугани от първи и трети клас.

Освен с нерадостните числа в образованието, общинските съветници бяха запознати и със списъка на неотдадени под наем до момента общински земи, както и с факта, че трябва да бъде обявен търг за отдаването им за срок от 5 години и при начални тръжни цени , определени според категориите на имотите.Касае се за общо 1660 дка в различни землища.

На заседанието бяха разгледани материали относно параметрите на системата за организирано сметосъбиране в 16 села в Общината и се взе решение за ползване на безлихвен кредит от ПУДООС за финансиране закупуването на сметосъбиращ автомобил и метални контейнери, за да се осигури услугата през 2013 година. На 31 юли документите на общината за ползване на кредита бяха приети в ПУДООС. Предстои разглеждане от финансиращата институция. Максималният размер на кредита, който общината ще може да ползва възлиза на 543 780 лв. Разрешава се двугодишен гратисен период и погасяване на три погасителни вноски. Средствата за обслужване на дълга ще се кумулират в сметка „Чистота” на общината . Общинските съветници бяха запознати с дълговата експозиция на общината. От числата е видно, че Община Тервел ползва и обслужва редовно само еди кредит - този, чрез който през 2006 година беше благоустроен квартал „Изгрев”. Това поставя общината в изключително благоприятен диапазон на много ниска задлъжнялост и позволява да бъде обезпечена инвестицията за сметосъбирането.
Общинските съветници приеха и решение за издаване на запис на заповед, с която Община Тервел обезпечава авансовото плащане за започване на дейност на МИГ Тервел-Крушари.Документите за получаване на средствата бяха приети от Държавен Фонд’Земеделие” София на 30 юли.

Публикувано на 01 Aug 2012