ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ДВА НОВИ ОБЩОНСКИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИ ЗА ОЦЕНКА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДНИ НА МЕСЕЦ ЮНИ

Значими общински начинания в съчетание с планирано отваряне на схеми за кандидатстване по две оперативни програми – Оперативна програма „Регионално развитие” и Програма за развитие на селските райони, станаха причина общината да подготви и внесе за оценка два нови инфраструктурни проекта . Подготовката за тях започна в началото на 2012 г.

Първият от двата проекта – „Преструктуриране на МБАЛ-Тервел в медицински център” е на стойност 999 995 ,18 лв. и с него Общината кандидатства за финансиране по Оперативна Програма „Регионално развитие”. Дейностите по проекта се фокусират върху обособяване на крило в сградата на бившата болница , което да бъде обновено и превърнато в медицински център. За целта чрез преустройство, основен ремонт на помещенията , доставка и монтаж на медицинско оборудване настоящите административен сектор, терапевтично , хирургично отделение и физиотерапия ще се превърнат в медицински център . Какво предвижда преустройството?

В бивш административен сектор на МБАЛ –Тервел (етаж 1) ще се помести направление по образна диагностика на новия центърцентър – чрез събаряне на неносещи зидове , изграждане на нови зидове, подмяна на стенни, подови настилки и вътрешна дограма, ремонт на мазилки по стени и тавани, ремонт на вътрешна ВиК и ел.инсталация, както и основен ремонт на отоплителната инсталация в бивш административен сектор на болничната сграда, се обособяват следните помещения: кабинет за рентгенови графии, кабинет за рентгенови скопии, кабинет за мамограф, фотолаборатория, командно помещение, лекарски кабинет, съблекалня за пациентите.Изпълняват се предвидените в проекта оловни покрития по врати и стени за защита при източници на йонизиращо лъчение.

В бивше терапевтично отделение на МБАЛ (етаж 1) – Тервел ще се поместят:
2.Два кабинета за ехография
– извършва се подмяна на вътрешната дограма , основен ремонт на подови настилки и мазилки на вътрешни повърхности, монтират се мивки, санитарен възел, ремонтира се отоплителната инсталация.

3.Кабинет кардиография и функционален кабинет - извършва се подмяна на вътрешната дограма , основен ремонт на подови настилки и мазилки на вътрешни повърхности, монтират се мивки, санитарен възел, ремонтира се отоплителната инсталация.

4.Два кабинета за вътрешни болести - извършва се подмяна на вътрешната дограма , основен ремонт на подови настилки и мазилки на вътрешни повърхности, монтират се мивки, санитарен възел, ремонтира се отоплителната инсталация.

5.Лаборатория - чрез частично събаряне на неносещи зидове, изграждане на нови зидове, подмяна на стенни, подови настилки и вътрешна дограма, ремонт на мазилки по стени и тавани, ремонт на вътрешна ВиК и ел.инсталация, както и основен ремонт на отоплителната инсталация се обособяват помещения за изследване на кръв и урина, санитарен възел за пациенти, кабинет за лаборанти, стая и санитарен възел за персонала, умивалня за лабораторните пособия.

6.Педиатрични кабинети - чрез частично изграждане на нови зидове, подмяна на стенни, подови настилки и вътрешна дограма, ремонт на мазилки по стени и тавани, ремонт на вътрешна ВиК и ел.инсталация, както и основен ремонт на отоплителната инсталация се обособяват педиатричен кабинет, кабинет за детска консултация (програма „ Детско здравеопазване”), манипулационна, регистратура, изолатор, складово помещение. Педиатричното направление има отделен вход с цел осигуряване на по-високо ниво на защита от инфекции на най-малките пациенти на медицинския център.

7.Платформа с асансьорен повдигач за трудно подвижни пациенти от първи за втори етаж - изгражда се в бивша асансьорна шахта, като съоръжението се доставя и монтира от изпълнителя на СМР.

8. Санитарни възли за пациенти, вкл. и санитарен възел за хора с увреждания - обособяват се чрез частично изграждане на стени, доставка и монтаж на съответните санитарни съоръжения , подови и стенни настилки.

9.Регистратура за всички направления на медицинския център, с изкл. на педиатричното направление, което разполага със собствена регистратура – обособява се чрез основен ремонт на стени, подове и тавани, подмяна на дограма и отоплителна инсталация в бивша болнична стая.

10.Манипулационна - обособява се чрез основен ремонт на стени, подове и тавани, подмяна на дограма и отоплителна инсталация в бивша болнична стая.

11.Административен сектор, включващ помещение за счетоводство, за каса, за управител , за организатор на медицинските дейности, за секретар и архив, за склад – тези помещения се поместват в бивши болнични стаи , за които се извършва смяна на дограма , ремонт на подове и стени.

12. Външна рампа на централен вход за преодоляване на денивелация от прилежащ терен до кота 0.00 на сградата - изгражда се като бетонова конструкция, с парапет от инокс, тактилна настилка и отвори за естествена вентилация.В бивше хирургично отделение с операционна и отделение по физиотерапия (етаж 2) ще има:
1.Направление за физикална терапия и рехабилитация
- не се преустройват и обособяват нови помещения, поради рационално устройване на направлението преди около 10 години. Предвиждат се СМР за частично изкърпване на мазилка и цялостно пребоядисване на стени и тавани с цел освежаване.Всички помещения на бившето отделение по физиотерапия на МБАЛ-Тервел запазват предназначението си.

2.Хирургичен кабинет с манипулационна - обособява се чрез основен ремонт на стени, подове и тавани, подмяна на дограма и отоплителна инсталация в две бивши болнични стаи.

3.Два неврологични кабинета - обособяват се чрез основен ремонт на стени, подове и тавани, подмяна на дограма и отоплителна инсталация в две бивши болнични стаи.

4.Акушеро-гинекологично направление с манипулационна и кабинет за женска консултация (Програма „Майчино здравеопазване”) - обособяват се чрез основен ремонт на стени, подове и тавани, подмяна на дограма и отоплителна инсталация в две бивши болнични стаи.

5.Направление за краткосрочно пролежаване - включва 5 пациентски стаи с общо 10 легла, два лекарски кабинета, манипулационна,разливна за разпределяне на хранителни пакети от доставка на кетъринг за пациентите,санитарен възел за персонала.

6.Направление за еднодневна хирургия за извънболнична помощ - чрез изграждане на нови зидове и поставяне на преместваеми ПВЦ прегради в операционния блок на бившето хирургично отделение се обособяват помещения за подготовка на пациента, за подготовка на персонала, манипулационна, помещение за почасов престой след интервенция, помещение за стерилни материали, помещение за биологичен отпадък, склад за мръсно бельо, сестринска стая, лекарски кабинет, помещение със санитарен възел и душ за персонала.

7. Санитарни възли за пациенти, вкл. и санитарен възел за хора с увреждания - обособяват се чрез частично изграждане на стени, доставка и монтаж на съответните санитарни съоръжения , подови и стенни настилки.

Общата стойност на строителните дейности е 579 015 лв. без ДДС. Освен строителство, проектните дейности включват още доставка на : линейка, окомплектовка за нова рентгенова уредба, мамограф, биохимичен анализатор, ехограф, два микроскопа, апарат за електротерапия и вакуум терапия, автоклави за стерилизиране на медицински инструментариум. Със собствени средства е закупен апарат за лазертерапия ( вече работи в направлението по физиотерапия на центъра) и е платен аванс за закупуване на апарат за гликиран хемоглубин ( предстои доставка).

Вторият общински проект е по Програма за развитие на селските райони. Неговото внасяне бе възможно поради факта, че общината приключи успешно и отчете три предходни проекта по същата мярка на програмата. Новият проект е на стойност 1 955 780,70 лв. и включва инвестиция в рехабилитация на единадесет участъка от общинската улична мрежа. Кандидатстването включва локални ремонти на основата и преасфалтиране на цялата повърхност на уличното платно на следните улици: За гр.Тервел:Улица "Гео Милев";Улица "Хаджи Димитър";Улица „Вардар”;Улица "Стара планина" ;Улица "Вит" ;Улица „Лом”;Улица "Г.Раковски" ;За с.Жегларци:Улица "3-та" – улицата, която води до мандрата; За с.Зърнево:Улица "15-та" (улицата, която води до обувната фабрика и детската градина);За с.Нова Камена:Улица"1-ва" ( от пътя за с.Кладенци до центъра на селото) и Улица "7-ма" ( от центъра до здравната служба);За с.Коларци: улицата от читалището до училището .
Паралелно с работата по новите проекти, продължават и действията по вече подписаните договори за финансиране на проекти , одобрени през предходната година. На 15 юни 2012 г., след приключили процедури по Закона за обществените поръчки, бяха подписани два договора с изпълнители – с добричката фирма ‘Пътно строителство” АД за рехабилитация на общинските пътища Тервел-Безмер, Тервел-Полк.Савово и Каблешково-Нова Камена и с варненската фирма „Хидрострой” АД – за изграждане на нов водопроводен участък в с.Каблешково.

В процес на оценка са други два , внесени през първото тримесечие на 2012 г. общински проекта – за саниране на читалищната сграда в гр.Тервел ( за финансиране от Фонд „Козлодуй” ) и за образователна интеграция на деца и ученици от общината в съчетание със завършване на физкултурен салон в ЦДГ „Здравец” – кандидатура по Оперативна Програма „Човешки ресурси” с кръстосано финансиране от Оперативна Програма „Регионално развитие”.

Публикувано на 19 Jun 2012