ПОКАНА

За обсъждане на проект, който ще се финансира чрез дългосрочен общински дълг

Уважаеми съграждани,

На основание чл.15, ал. 1 и 2 от Закона за общинския дълг,

ВИ КАНЯ

На публично обсъждане на проект „Система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци от община Тервел”Общи параметри на проекта:

1.Предназначение: Закупуване на сметосъбиращ автомобил и съдове за битови отпадъци с цел :
1.1.Разширяване на обхвата на система за организирано събиране и транспортиране до изградено и функциониращо депо на отпадъците , генерирани в населените места на Община Тервел, посредством :
1.1.1.Въвеждане на система за 1 организирано събиране и транспортиране на отпадъците от 16 населени места в Община Тервел, а именно: с.Безмер, с.Кочмар,с.Жегларци, с.Зърнево, с.Коларци, с.Божан, с.Ангеларий, с.Каблешково, с.Мали Извор, с.Нова Камена, с.Орляк, с.Поп Груево, с.Полк.Савово, с.Проф.Златарски, с.Сърнец, с.Честименско;
1.1.2.Оптимизиране на въведена система за организирано събиране и транспортиране на отпадъците от гр.Тервел.

2.Стойност на кредита: 543 780 лв.

3.Начин на финансиране: Безлихвен заем за общини от ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

4. Начин на обезпечаване: Запис на заповед .

5.Място и дата на обсъждането: 26 юни 2012 г., гр.Тервел, 17:00 часа, зала на Общински съвет гр.Тервел.

Публикувано на 19 Jun 2012