ОБЩИНСКИ ВЕСТИ – КАКВО СЕ СЛУЧВА В ОБЩИНАТА В КРАЯ НА ПРОЛЕТТА

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ

В края на април Общински съвет Тервел проведе поредното си редовно заседание. На него местният парламент взе решение за даване на съгласие за възмездно придобиване от страна на Община Тервел на идеални части от правото за строеж на регионално депо за твърди битови отпадъци в землището на с. Стожер за срок от 30 години. Подобно решение е необходимо във връзка с оценката на вече внесен по Оперативна програма „Околна среда” проект за изграждане на депото от 9-те общини – партньори по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич. Останалите общини, включени в проекта са Добрич /която е водеща община по проекта/, Добричка, Балчик, Каварна, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево. Общината ще заплати за правото на строеж на депото сума, пропорционална на броя на жителите си и възлизаща на 30 956 лв. без ДДС. Такива суми ще заплатят и останалите общини – патньори. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на дейност „Чистота“ от общинския бюджет.

Общинските съветници взеха и друго важно решение, касаещо стартиране на системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци в 16 населени места извън общинския център . При тази система, вече съгласувана и от РИОСВ Варна, до края на 2012 година ще бъдат обхванати 93% от жителите и фирмите в общината. Разработената транспортна схема на извозване на сметта ще гарантира кратност от 7 дни за почистването в града и 10 дни в селата. За обслужването на системата ще се закупят метални контейнери и улични кошчета , както и още един сметосъбиращ автомобил, с по-голям обем на надстройката от сега обслужващия гр.Тервел. По-голямата част от средствата ще се осигурят чрез безлихвен кредит от Предприятието за управление на дейностите по околната среда. По време на заседанието стана ясно и че скоро ще бъдат доставени нови контейнери за разделно сметосъбиране в Тервел.

В рамките на проведеното заседание, общинският съвет прие нов състав на Общинския съвет за сътрудничество за етнически и интеграционни въпроси, както и оперативен план за дейността на съвета през 2013г. във връзка с Общинска програма на ОБССЕИВ за периода 2011-2015г. Утвърдена бе и програма за закрила на детето през 1012г. съгласно Закона за закрила на детето.

На сесията съветниците взеха решение за предоставяне на земя от общински поземлен фонд за изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост на Иван Господинов Михов.

Във връзка с писмо на „ВиК“ ЕООД гр. Добрич общинският съвет изрази положително становище по отношение на предоставен актуализиран бизнес план за развитие на фирмата.
ПРИКЛЮЧИ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЕКТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

За изпълнител на рехабилитация на 14 км. общински пътища се състезаваха три фирми. За изграждане на читалищната сграда в с.Зърнево и ремонта на зрителната зала на читалището в Тервел се конкурираха 8 фирми. Отново осем бяха и желаещите да станат изпълнители на обекта за рехабилитация на водопроводния клон в с.Каблешково. Пет от кандидатите – един в процедурата за пътищата и по двама в процедурите за читалищата и за водопровода бяха отстранени на различни етапи от разглеждането на офертите. На 4 май бяха отворени ценовите предложения от общо 14 оферти – 2 за пътища и по 6 за читалища и водопровод. Решението за класирането на кандидатите ще бъде изпратено на участниците в процедурата на 14 май т.г. На 17 май ще бъдат отворени офертите на кандидатите в процедурата за избор на строителен надзор на обектите по Програма за развитие на селските райони. Строителните площадки на обектите ще бъдат открити след като приключи избора на строителния надзор и Държавен фонд „Земеделие” одобри проведените от общината процедури – за строителство и надзор. Предстои да се обявят и процедури за избор на изпълнител за доставката на театрални столове за читалищната зала в Тервел, както и друга - за доставка на микробус за дома за стари хора. Тези начинания също се финансират чрез общински проект по Програма за развитие на селските райони.

Публикувано на 08 May 2012