ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

В края на март се проведе поредно редовно заседание на Общински съвет Тервел. Общинските съветници бяха запознати с дълговите инструменти, които общината ползва в работата си по инвестиционни проекти. От подготвената информация стана ясно, че ползването на кредити и обезпечителни инструменти (Запис на заповед за обезпечаване на авансови плащания по европейски проекти) представляват рутинна практика в работата на общините. Представена бе информация за погасени кредити след успешно приключили проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”, както и за погасени записи на заповеди след приключване на проекти. Разгледани бяха и актуалните към момента дългови инструменти – четири записи на заповед по четирите инфраструктурни проекта по Програма за развитие на селските райони ( ПРСР)и един кредит от Фонд „ФЛАГ”.Съобщено бе , че е започнало внасянето на заявките за окончателно плащане по три от проектите по ПРСР и едната от тях вече е приета в Разплащателна агенция на Държавен Фонд ‘Земеделие”.Други две ще бъдат внесени до края на месец април. За четвъртия проект по ПРСР тепърва предстои изпълнение на дейностите – офертите на кандидатите за строители на общинските пътища, читалището в Зърнево и водопровода в Каблешково се отварят на 9 април. Общинските съветници взеха решение и за одобряване на запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане, което общината ще получи от Оперативна програма „Околна среда” , за да стартира дейностите по водния цикъл на гр.Тервел. Подготвени са за обявяване документите за обществените поръчки по проекта. Чрез тях ще бъдат избрани изпълнителите на строителните и надзорните дейности.


Общинският съвет одобри предложението на кмета за обявяване на стипендия за клиничен лаборант , който да работи в медицинския център на общината.


Приета бе програмата за управление за срока на мандата.Подготвената информация представи числа и аспекти от управлението на общината, които предложиха прагматичен поглед върху управлението и приоритетите пред управленския екип. Особено внимание бе отделено на базисни норми , регламентиращи управлението на общинската собственост и характеристиките на този вид собственост, които я извеждат като основен дългосрочен инструмент за реализиране на общинската социална, образователна, културна и инвестиционна политика. Представена бе информация за реализираните през последните няколко години инвестиционни намерения , стартирали след разпореждания с общинска собственост и създали устойчива заетост и производства в населени места в общината.Разгледани бяха формите на социалната политика, силните и слабите страни в работата на образователните звена и читалищата. Обсъдени бяха проектите в сферата на екологията и опасностите , които те крият в хода на реализацията си – забавени процедури за прединвестиционни проучвания, необходимост от обременяване на населението с допълнителни такси, които да гарантират функционирането на съоръженията – депа, пречиствателни станции. Обсъдиха се и резултатите от първите два месеца работа на медицинския център.Стана ясно, че новото лечебно заведение е показало не лош резултат от работата си през м.март . Продължава и работата по разширяване на секторите на центъра с нови медицински услуги за хората в общината.


Гласувани бяха две предложения на кмета за предстоящи кандидатствания на Общината в рамките на идните два месеца. Едното решение касае намерението на управленския екип да кандидатства по мярка 322 на ПРСР за обновяване на уличната настилка на улици в селата Жегларци, Зърнево, Коларци, Нова Камена и гр.Тервел. Предложението е продиктувано както от оповестено намерение на Министерство на земеделието и храните за отваряне на мярката за кандидатстване през идния месец , така и от навременното приключване на предходни три проекта по същата мярка, което дава право на общината за поредно кандидатстване. Второто кметско предложение за кандидатстване е подготвено в синхрон с изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие” , пред която в срок до 1-ви юни т.г. общината следва да внесе проект за подобряване на материалната база на медицинския център в Тервел.

Публикувано на 11 Apr 2012