ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОБЯВЯВА

Стипендия за целия период на обучение на студент , записан в специалност ‘ Клиничен лаборант” – бакалавърска степен в акредитирано висше учебно заведение.

Стипендията, в размер на 250 лв., ще се изплаща ежемесечно на стипендианта до неговото дипломиране. Сумата подлежи на индексиране с обявения годишен индекс на инфлация.

Стипендиантът ще подпише с Община Тервел договор, с който се задължава да работи като клиничен лаборант в „Медицински Център – Тервел” за срок от четири години след дипломирането си.

За стипендията могат да кандидатстват всички, които са приети да учат в специалността „Клиничен лаборант” през учебната 2012/2013 г.

В случай на липса на кандидати от Община Тервел, ще се разглеждат и документи на кандидати от други общини.

При наличие на повече от един кандидат, Общината ще одобри този от тях, който има най-висок бал от класирането по специалността.


Повече информация, както и одобрения от Общински съвет Тервел проект на договор за кандидат-стипендианта, можете да получите в Община Тервел.
Лица за контакти: Дияна Илиева – Зам.Кмет;
Севдалина Колева – Директор Дирекция „Образование,култура,младежки дейности и ритуали”

Тел: 05751 / 20 70 - Централа

Публикувано на 11 Apr 2012