ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

В началото на март във връзка с чл. 23, ал.1 от Закона за народните читалища се проведе работна среща на секретарите на читалищата в община Тервел. Основна тема на разговорите бе разпределяне на субсидията между културните институции през бюджетната 2012г. Тя е определена като общ размер, съответстващ на произведението от броя на субсидираните 29 бройки и единния разходен стандарт за издръжка на едно читалище, определен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. в размер на 5776 лв.

В началото на срещата бе представен анализ за дейността на читалищата през 2011г. по отношение на групите за любителско художествено творчество, библиотечно и информационно обслужване на населението, работа с местните общности, целесъобразността на разходите. Отчете се задоволителна художествено-творческа дейност на читалищата в Каблешково, Кочмар, Жегларци, Зърнево, Безмер, Нова Камена, Коларци. В тези читалища продължават да работят както със самодейните групи от възрастни, така и с деца, въвеждат нови форми за изява и за организиране на социалния живот на хората от селата, включват се във всички общински празници и конкурси, участват в национални и международни фолклорни форуми, оползотворяват възможности за допълваща субсидия на Министерството на културата в подкрепа на читалищната дейност. През 2011г. със средства от допълваща субсидия в Тервел, Безмер, Каблешково са закупени аудио-визуална и сценична озвучителна техника, а в Зърнево и Кочмар са закупени нови книги за библиотеките им. Не така стои въпросът с читалищата в Божан, Кладенци, Орляк, Поп Груево и Честименско, които разчитат основно на детските градини за организиране на местни прояви и нямат собствени инициативи. След направения анализ, бе извършено разпределение на субсидия в общ размер 167 504лв. между 29 субсидирани бройки за издръжка на 13-те читалища. Направеното разпределение е съобразено с необходимите средства за трудови възнаграждения и осигурителни вноски през 2011г. на всички читалищни служители, както и с новите осигурителни прагове през 2012г., а така също и с препоръките на Механизъм за разпределение на субсидията на читалищата, утвърден от Министерството на културата. В него е посочено изискването при разпределението да се вземат предвид за всяко читалище броя състави за любителско художествено творчество, библиотечния фонд, културния календар, участията в общински, национални и международни фестивали и конкурси, работата с местните общности и др. Отчетена е необходимостта от редуциране на разходите за издръжка на допълнителния офис, който досега осигуряваше счетоводното обслужване на читалищата в селата. За 2012 г. е предприета мярка за оптимизиране на административното и счетоводното обслужване на читалищата чрез рационално ползване на капацитета на читалището в общинския център.Така счетоводният офис на читалищата става един и се мести в читалището в Тервел. Това води до увеличение на субсидираните бройки за читалището в Тервел за сметка на тези в селата. Мярката е рационална и поради увеличения обем на работа на съставите в Читалището в общинския център и на ДФТА „Калинка Вълчева“, който през 2011г. за трети път защити титлата представителен ансамбъл за страната. По тази причина са необходими допълнителни средства за издръжката му– постановки, костюми, пътувания и участия зад граница.

Публикувано на 18 Mar 2012